10.01.2022

Weekly 1/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Det er vårt utvalg av endringer i regelverket eller forventet regelverk som vi mener er nyttig å kjenn…

22.11.2021

Høyesterett om rettsvernskrav for løsøre – dommen om «Aurstad Maskinutleige AS»

Høyesteretts flertall har i dommen HR-2021-2248 A slått fast at det alminnelige rettsvernskravet for beskyttelse mot selgers kreditorer ved salg av ikke-realregistrerbart løsøre er overlevering til erververen eller …

26.10.2020

«BankID-saken» - hvilke avklaringer kom fra Høyesterett?

Høyesterett har behandlet den såkalte «BankID-saken» som gjelder ansvar for innehaver av BankID for låneopptak som ble gjort av uvedkommende med hans BankID-brikke. Saken oppfattes som prinsipiell ettersom det er fø…

03.04.2020

Koronakrisen #3: Tre ting du bør vite om kontantstøtteordningen til bedriftene

Regjeringen la i dag frem forslag til lov om midlertidig tilskuddsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av utbruddet av koronaviruset (Covid-19). Vi har satt oss inn i ordningen, og oppsummert det…

23.03.2020

Koronakrisen #1: Forslag til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Regjeringen har lagt frem for Stortinget forslag til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter i Prop. 58 LS (2019 – 2020). Vi har sett nærmere på forslaget.

18.02.2020

Pant i fast eiendom

Finansiering med pant i fast eiendom utgjør kjernen i realkreditten, og er svært vanlig.

Eiendomsrett til fast eiendom, tinglyst særlig rett i fast eiendom og ideell andel av slike rettigheter kan pantsettes. Både f…

19.09.2019

Finansdagen 2019

Finansdagen 2019 ble arrangert av Juristenes Utdanningssenter 18. september 2019. Finansdagen er et årlig arrangement rettet mot jurister og advokater som arbeider med bank- og finansjuss, og kan nok sies å ha blitt…

31.08.2017

Ny høyesterettsdom om panterett og konkursbeslag i internasjonale forhold

Høyesterett avsa tidligere i sommer en prinsipielt viktig dom og kjennelse om hvilket lands rett som avgjør om en panterett i internasjonale forhold er ugyldig, mangler rettsvern og kan omstøtes. I tillegg ble det a…

21.02.2017

Finansdagen 15.03.2017

Finansdagen – som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS) – blir i år avholdt 15. mars på KS Agenda Møtesenter i Oslo. Dette er en kursdag særlig rettet mot advokater og jurister som jobber med bank- og fina…

13.12.2016

Bonus - bankens kredittvurdering og frarådingsplikt

Det påligger banker og andre finansforetak å kredittvurdere forbrukerkundene jf. finansavtaloven § 46 b, samt å fraråde inngåelse av kredittavtale dersom økonomiske evne eller andre forhold tilsier at kunden bør avs…

13.12.2016

Nytt forslag til gjeldsregister

Vi har tidligere hatt omtale av forslagene om gjeldsregister. Det første forslaget til gjeldsregister ble fremsatt av Stoltenberg II-regjeringen, men ble trukket fra Stortinget av Solberg-regjeringen. I Solberg-regj…

21.06.2016

Kreditors lojalitetsplikt overfor en låntaker med finansielle problemer

Når en næringsdrivende låntaker av en viss størrelse får finansielle problemer, kommer det fort opp løsningsforslag som enten favoriserer låntaker-siden eller kreditor-siden. En vanskelig avveining er hvor langt kre…

25.04.2016

Endring av garantireglene i bustadoppføringslova § 12

Bustadoppføringslova § 12 pålegger entreprenøren å få stilt garanti overfor forbrukeren ved oppføring av ny bolig, en garanti som skal sikre oppfylling av avtalen. Stortinget arbeider nå med et forslag til presiseri…

18.03.2016

Markedsføring av lån og kreditt – kravet til representativt eksempel

Markedsrådet med avklaring av opplysningsplikt ved markedsføring av låne- og kredittprodukter.

03.02.2016

Lovforslag om unntak fra aksjeloven § 8-10 (forbudet mot finansiell bistand fra målselskapet) hvis kjøperselskapet er aksjeselskap

Nærings- og fiskeridepartementet har i en tid jobbet med en bedre regulering av målselskapets adgang til å yte finansiell bistand ved oppkjøp av aksjene i selskapet eller dets morselskap (aksjelovene § 8-10). Et for…

03.02.2016

Må banker og andre finansforetak sende varsel for å ha rett til renter?

Det er nok en utbredt oppfatning om at en låntaker er ansvarlig for renter som påløper på lånet selv om banken ikke har sendt kravbrev til låntakeren med anmodning om betaling. En nylig avgitt uttalelse fra Finanskl…

23.12.2015

Fusjon av aksjeselskaper

Fusjon av aksjeselskaper

To eller flere selskaper kan bli langt mer slagkraftige hvis de forener kompetanse og ressurser i ett selskap. Mens organisk vekst gjerne tar tid, kan vekst gjennom fusjoner føre til raske resultater. I denne artikk…

28.10.2015

Fraråding ved låneopptak – finansavtaleloven § 47 – foreldelse

Finansavtaleloven § 47 inneholder som kjent en frarådingsplikt overfor forbrukerkunden før inngåelse av kredittavtale. Dersom forbrukeren skulle vært frarådet, men ikke er det, kan forbrukerens forpliktelser lempes …

16.06.2015

Boliglånsforskriften – strengere form, men fremdeles stort handlingsrom

Finansdepartementet har fastsatt en midlertidig forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig. Vi har sett nærmere på innholdet i forskriften.

16.06.2015

Utlånsvirksomhet gjennom Crowdfunding – ikke fritt frem i Norge

Crowdfunding er et relativt nytt konsept hvor en aktør mottar innskudd fra en stor gruppe mennesker for eksempelvis gjennomføring av et prosjekt. Det er imidlertid ikke fritt frem for crowdfunding hvor midlene deret…

04.05.2015

Konkursrådet med ny uttalelse om legalpanterett for boomkostninger

Konkursrådet har kommet med en uttalelse som dels tolker regelverket og dels påpeker endringsbehov. Med dette føyer også Konkursrådet seg til kritikken av regelverket.

06.11.2014

Nye regler om pant i patenter og andre immaterielle rettigheter

Stortinget arbeider for tiden med nye regler om pant i immaterielle rettigheter (patenter, opphavsrett, design og varemerke). Vi har sett nærmere på hovedtrekkene i de nye reglene.

17.09.2014

Financing in Norway

Vi har laget en introduksjon til de juridiske sider av finansiering i Norge – på engelsk.

17.09.2014

Tiltredelse av pant – pantsetters mangelsansvar ved videresalg

Dersom panthaveren tiltrer sitt pant for så å selge aktivaene videre, risikerer panthaveren at kjøperen gjør gjeldende mangelsinnsigelser. Men kan panthaveren da snu seg rundt og kreve at kredittkunden svarer for sl…

07.08.2014

Tillitsmann i obligasjonslån kan fremsette erstatningskrav mot styre mv på vegne av obligasjonseierne

Høyesterett har avklart at tillitsmannen i obligasjonslån kan fremme erstatningskrav anlagt på vegne av obligasjonseierne mot blant annet styremedlemmer og personer i ledelsen i låntakerselskapet.

07.05.2014

Omfatter frafall av «security interest» også frafall av motregningsrett?

Banken hadde frafalt «security interest» i en rekke bankkontoer, men hadde den også frafalt motregningsrett i kontoene?

15.04.2014

Elektronisk tinglysing

Lovendringene som vil åpne for elektronisk tinglysing er under forberedelse. Selv om det vil ta noe tid med teknisk implementering, vil aktørene i bank og finans måtte forholde seg til elektronisk tinglysing i nær f…

15.04.2014

Finansdepartementet om forsvarlig utlånspraksis

Vi har tidligere hatt en omtale av Finanstilsynets vurdering av boliglånsretningslinjene, en vurdering som ble gitt til Finansdepartementet. Tidligere denne måneden kom tilbakemeldingen fra departementet til Finanst…

30.01.2014

Finanstilsynet foreslår ikke endringer i boliglånsretningslinjene

Finansdepartementet ba om en redegjørelse fra Finanstilsynet vedrørende boliglånsretningslinjene, men Finanstilsynet vil ikke endre gjeldende retningslinjer.

20.12.2013

Pant fra målselskapet i oppkjøpssituasjoner – unntaket for eiendomsselskap som ikke er utbyggingsselskap

I en nylig avsagt dom fra Høyesterett konkluderes det med at eiendomsselskap som driver med utbygging ikke er omfattet av unntaket for «single purpose» eiendomsselskap, og at banken heller ikke kunne forsvare seg me…

15.11.2013

Finansieringsbekreftelse – binder den banken til å yte lån?

Finansieringsbekreftelser er vanlig å bruke. Men dersom kjøper ikke klarer å gjøre opp for seg, oppstår spørsmålet om banken er forpliktet til å oppfylle i kraft av finansieringsbekreftelsen. Dette har nylig vært op…

14.08.2013

Er det adgang til å gjenopplåne en pantobligasjon etter at eiendommen er overdratt til ny eier? Finansklagenemnda Bank uttalelse 2013-088

Finansklagenemnda Bank har vurdert opplåningsadgangen.

14.08.2013

Rettsvern for panteretter må etableres raskt for å unngå omstøtelse i konkurssituasjoner!

Hvis rettsvern (tinglysing, overlevering etc) ikke etableres raskt nok, og skyldneren går konkurs innen tre måneder etter at pantet fikk rettsvern, kan boet omstøte panteretten jf. dekningsloven (lov 1984/59) § 5-7 …

18.07.2013

Høyesterett om tilbakeholdsrett i spedisjonsforhold og eventuell omstøtelse av slik tilbakeholdsrett - Rt. 2013 s. 129

Tilbakeholdsretten i spedisjonsforhold gir speditøren en viss fortrinnsrett, og rekkevidden av denne kan få stor betydning i konkurssituasjoner.

17.07.2013

Motregning innskuddskonto ved flere kontoer knyttet til samme avtale – finansavtaleloven § 29

Bankers motregningsrett i innskuddskontoer er et tilbakevendende tema. I en eldre uttalelse (uttalelse 2012-300) fra Finansklagenemnda Bank presiseres motregningsadgangen i tilfeller der det er flere kontoer knyttet…

04.03.2013

Artikkel i NæringsEiendom om pant i fast eiendom

Rime-advokat Harald Sætermo har skrevet artikkel i fagtidsskriftet NæringsEiendom nr. 02/13. Temaet er pant i fast eiendom.

03.01.2013

Ny forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester – i kraft 1. januar 2013

Den 14. november 2012 ble det vedtatt ny og samlet prisopplysningsforskrift for varer og tjenester.

02.10.2012

Finansklagenemnda Bank: kravet til å godta elektronisk kommunikasjon (2012-415)

I henhold til finansavtaleloven § 8, første ledd, kan opplysninger eller meldinger (eksempelvis om renteendring) som skal gis skriftlig etter loven, sendes i elektronisk form dersom kunden ønsker det. Men passivitet…

02.10.2012

Eksportkreditt Norge AS er i drift

Det nye organet for forvaltning av den statlige ordningen for eksportfinansiering – Eksportkreditt Norge AS – var operativt med virkning fra 2. juli 2012.

05.12.2021

Porteføljesalg uten kundesamtykke fremdeles mulig under ny finansavtalelov

Justisdepartementet har tolket ny finansavtalelov § 2-13 og kommet til at det ikke trengs særskilt kundesamtykke ved overdragelse til porteføljeselskap.

14.12.2020

Utlånsforskriften

Finansdepartementet fastsatte 9. desember det som nå vil bli omtalt som utlånsforskriften. Utlånsforskriften vil tre i kraft 1. januar 2021 og vil da erstatte gjeldende boliglånsforskrift og forbrukslånsforskrift. S…

16.04.2020

Rekonstruksjonsloven

Regjeringen la 15.04.2020 frem forslag til en ny rekonstruksjonslov (midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av koronaviruset (Covid-19)) i Prop. 75 L (2019-2020). Loven vil m…

30.03.2020

Koronakrisen #2: Mer om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter – utfyllende bestemmelser i forskrift

Loven er vedtatt og ordningen er godkjent av ESA, og nå har Finansdepartementet fastsatt forskrift til loven. Vi har sett på hovedpunktene nedenfor.

18.02.2020

Pant i realregistrerbart løsøre mv.

Enkelte verdifulle løsøregjenstander, slik som skip og fly, kan registreres i et realregister. Et realregister er et register hvor formuesgodene som registreres fremstår som en egen registerenhet, i motsetning til h…

18.02.2020

Hva er en panterett?

En panterett er en særrett for pantekreditor til å søke dekning for gjelden (forenklet omtalt som pantekravet) i ett eller flere bestemte formuesgoder (pantet) til fortrengsel for andre kreditorer. Panteloven (lov 1…

31.08.2017

Kravene til kredittvurdering i forbrukerforhold – går de for langt?

Finanstilsynet fastsatte tidligere i år retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis hvor det ble stilt krav til bankenes og andre finansforetaks kredittvurdering. Det er ikke vanskelig å gi tilslutning til krav om e…

31.08.2017

Vesentlig mislighold – to terminer ikke nok?

I inkasso har det vært en gjengs oppfatning at to terminers mislighold tilsa vesentlig mislighold. Den siste tiden har vi fått noen avgjørelser som tilsier at denne tommelfingerregelen muligens må revurderes.

13.12.2016

Forslag til strengere regler for markedsføring av kreditt

Norske husholdningers forbruksgjeld har nesten fordoblet seg siden 2008, noe som til dels tilskrives omfattende markedsføring av forbruksgjeld. Med høyt opptak av forbruksgjeld antas det å følge gjeldsproblemer for …

13.12.2016

Misbruk av lånekonto ved uberettiget tilgang til nettbank – kundens ansvar

Finansklagenemnda Bank har vurdert misbruk av kredittkonto ved hjelp av nettbank.

17.10.2016

Adgangen til å frata kunden ekstra god rente på lån

Det er stor konkurranse om boliglånskundene, og mange kunder innhenter tilbud fra flere banker. Dersom kunden slår til på et ekstra godt tilbud, er det et spørsmål hvor lenge banken plikter å opprettholde det gode r…

21.06.2016

Omfatter kausjonsansvaret også nye gjeldsforpliktelser?

En stadig gjenvendende problemstilling for domstolene er hvilke gjeldsposter avgitte kausjoner hefter for. Et tema i denne materien er om kausjonen omfatter bare gjeld som var opparbeidet på kausjonstidspunktet (eld…

25.04.2016

Finansklagenemnda aksepterer valutalån til forbrukerkunder

Det har vært noe omdiskutert om vanlige forbrukerkunder bør anbefales å ta opp valutalån. Bakgrunnen er at valutakurssvingninger kan medføre at gjelda øker i et ikke ubetydelig omfang. Finansklagenemnda har i en nyl…

18.03.2016

Cut-off klausul i leasing

Lagmannsretten konkluderte med at cut-off klausul i leasing stod seg, og kunden måtte oppfylle mot finansieringsselskapet selv om det leverte produktet hadde mangler.

03.02.2016

Lovforslag om andre endringer i aksjelovene §§ 8-7 og 8-10

I forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet som ble publisert 02.02.2016 er det også fremmet forslag om andre endringer i aksjelovene §§ 8-7 og 8-10.

12.12.2015

Midlertidig sikring av pengekrav - arrest

Midlertidig sikring arrest

Det at man har et pengekrav mot en skyldner er til liten glede dersom vedkommende unndrar seg betaling eller kvitter seg med eiendeler som kan tjene til dekning. En rettsprosess for å få dom for kravet tar lang tid,…

01.09.2015

Opplysningsplikten overfor forbruker før inngåelse av låneavtale

I henhold til finansavtaleloven § 46 første og andre ledd skal det gis visse opplysninger til forbruker-låntakeren i «god tid før» forbrukeren blir bundet. Det har imidlertid ikke vært avklart hvor lenge før opplysn…

16.06.2015

Regjeringens strategi for boligmarkedet – særlig betydningen for bank og finans

Sammen med regjeringens forskriftsfastsettelse av krav til utlån til bolig, ble det også lagt frem en strategi for boligmarkedet. Noen av forslagene her er av særlig interesse for bank- og finansbransjen.

04.05.2015

4 gode grunner til ikke å bruke begrepet «medlåntaker»

Begrepet «medlåntaker» er et ganske velbrukt begrep i norsk bank- og finansbransje. Den vanlige forståelsen av begrepet er «solidarisk medskyldner», altså en låntaker som er ansvarlig sammen med en annen låntaker. B…

12.01.2015

Styreansvar ved å handle på kreditt for insolvent selskap

Styret i et selskap som er insolvent eller som ellers har en svak økonomi bør kjenne sitt handlingsrom og håndtere situasjonen deretter. En ny dom illustrerer konsekvensene ved å gå utenfor det lovlige handlingsrom.…

10.10.2014

Oppkjøpsfinansiering – bistand fra målselskapet

Nærings- og fiskeridepartementet kan dispensere fra forbudet om finansiell bistand fra målselskapet i aksjelovene § 8-10. I den senere tid har det kommet flere vedtak fra departementet som kaster lys over hvordan be…

17.09.2014

Forbrukerkjøperens adgang til å reise innsigelser mot kredittgiveren

Næringsdrivende som selger til forbrukere formidler ofte en kredittløsning til forbrukeren hvor kreditten ytes av en bank eller annen finansinstitusjon. Forbrukerkjøperen kan i slike tilfeller på nærmere vilkår reis…

07.08.2014

Begrensning av rentefradrag i interessefellesskap – to tolkningsuttalelser

Finansdepartementets skattelovavdeling har i løpet av sommeren kommet med to tolkningsuttalelser knyttet til disse reglene. Vi har sett nærmere på uttalelsene.

07.05.2014

Er byggelånsbanken erstatningsansvarlig overfor entreprenøren hvis byggherre går konkurs?

Banken ble frifunnet, men dommen kaster lys over forhold banken bør være oppmerksom på ved finansiering av byggeprosjekt hvor byggherre har svak økonomi.

07.05.2014

Begrensning av rentefradrag på eksterne lån - forskriftsunntak

I nasjonalbudsjettet for 2014 ble det innført en ny begrensning av rentefradrag for låntaker for renter på lån fra nærstående långiver forutsatt at rentekostnaden oversteg visse terskelverdier. Regelen ble også utvi…

15.04.2014

Boets legalpant – formuesgode solgt av konkursskyldneren med påheftet pant

Legalpant hviler på eiendom som er solgt fra konkursskyldneren før konkurs med påhefte av pant.

30.01.2014

Konkursboets legalpanterett til besvær

Konkursboets legalpanterett til dekning av boomkostninger har siden den ble introdusert i 2004 gitt grobunn for tvister og uavklarte spørsmål. I den siste tiden har det kommet noen avklaringer av regelverket og vi h…

21.12.2013

Begrensning av rentefradrag på interne og eksterne lån – forslag til forskriftsunntak

Finansdepartementet har fremmet et forslag til forskriftsendring som vil frita noen situasjoner ved ekstern konsernfinansiering fra å bli omklassifisert til interne lån.

19.12.2013

Mer om § 3-8 og unntaket for finansiell bistand i konsern

Justisdepartementet presiserer kravet til eierandel i konsernforhold ved anvendelse av konsernunntakene i § 3-8.

15.11.2013

Forslag om gjeldsregister tilbake til regjeringen for ny vurdering

Regjeringen trekker forslaget om gjeldsregister, men varsler at den vil komme tilbake med et revidert forslag.

14.08.2013

Plikter panthaver å godta ombytting av sikkerhetsretter? Ny kjennelse fra lagmannsretten

Banken kan måtte innfinne seg med at sikkerhetsrettene blir ombyttet.

18.07.2013

Høyesterett om åpning av insolvensbehandling i annet land hindrer at det stiftes utlegg i skyldnerens eiendeler i Norge - Rt. 2013 s. 556

Insolvensbehandling åpnet i Spania hindrer ikke at det tas utlegg i skyldnerselskapets eiendeler i Norge.

18.07.2013

Ny forsinkelsesrentesats og utvidet rett til dekning av inndrivelsesomkostninger mv.

Forsinkelsesrentesatsen er med virkning fra 01.07.2013 fastsatt til 9, 5 prosent. Det er også kommet andre praktiske endringer til inkassoregelverket.

17.06.2013

Viktige endringer i aksjelovene

Det er vedtatt betydelige endringer i aksjelovene som vil få stor betydning for de som driver i eller eier aksjeselskap. Endringene innebærer forenklinger og lempeligere regler, noe som bør gjøre aksjeselskapsformen…

03.01.2013

Endringer i kapitalkravsforskriften og i forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett mv.

I kapitalkravsforskriften videreføres gulvet på beregnet tapsgrad gitt mislighold (LGD) for boliglån (10 prosent), og i forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett mv er det presisert at …

03.01.2013

Høyesterett om fordringshaveres rett til innsyn i konkursboets dokumenter (Rt 2012 s. 1524)

Ingen innsynsrett i interne dokumenter, men ellers innsynsrett hvis fordringshaveren har et begrunnet behov i egen rettsstilling.

02.10.2012

Høyesterett om utforming og forståelse av garantier «Silvercoin-dommen»

Var det en selvstendig påkravsgaranti eller som en ordinær selvskyldnergaranti?