16.04.2020

Rekonstruksjonsloven

Regjeringen la i går frem forslag til en ny rekonstruksjonslov (midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av koronaviruset (Covid-19)) i Prop. 75 L (2019-2020). Loven vil midler…

30.03.2020

Koronakrisen #2: Mer om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter – utfyllende bestemmelser i forskrift

Loven er vedtatt og ordningen er godkjent av ESA, og nå har Finansdepartementet fastsatt forskrift til loven. Vi har sett på hovedpunktene nedenfor.

19.09.2019

Finansdagen 2019

Finansdagen 2019 ble arrangert av Juristenes Utdanningssenter 18. september 2019. Finansdagen er et årlig arrangement rettet mot jurister og advokater som arbeider med bank- og finansjuss, og kan nok sies å ha blitt…

21.02.2017

Finansdagen 15.03.2017

Finansdagen – som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS) – blir i år avholdt 15. mars på KS Agenda Møtesenter i Oslo. Dette er en kursdag særlig rettet mot advokater og jurister som jobber med bank- og fina…

25.04.2016

Internasjonale konkurser – norsk lovregulering av grenseoverskridende insolvensbehandling

Norsk konkurslovgivning er i dag tilnærmet utelukkende utformet med sikte på nasjonale konkurser i Norge. I et stadig mer internasjonalt næringsliv hvor selskap som blir tatt under insolvensbehandling i stor grad ha…

28.10.2015

Kan majoritetsaksjonæren sette til side styrets oppbudsbegjæring?

Det er styret i et aksjeselskap som kan fremsette begjæring om konkursbehandling jf. aksjeloven § 6-18. Men hvilke muligheter har majoritetsaksjonær til å sette til side styrets begjæring om oppbud dersom majoritets…

04.05.2015

Konkursrådet med ny uttalelse om legalpanterett for boomkostninger

Konkursrådet har kommet med en uttalelse som dels tolker regelverket og dels påpeker endringsbehov. Med dette føyer også Konkursrådet seg til kritikken av regelverket.

12.01.2015

Styreansvar ved å handle på kreditt for insolvent selskap

Styret i et selskap som er insolvent eller som ellers har en svak økonomi bør kjenne sitt handlingsrom og håndtere situasjonen deretter. En ny dom illustrerer konsekvensene ved å gå utenfor det lovlige handlingsrom.…

06.11.2014

Ny bok: Internasjonale konkurser med særlig fordypning i bankinsolvens

Det er kommet en ny bok, Internasjonale konkurser med særlig fordypning i bankinsolvens. Redaktør er professor Hans Fredrik Marthinussen.

10.10.2014

Enkeltforfølgende kreditor kan ikke påberope seg omstøtelse eller ulovfestet gjennomskjæring

Høyesterett har avvist at enkeltforfølgende kreditor kan påberope seg omstøtelse eller ulovfestet gjennomskjæring av skyldnerens disposisjoner.

17.09.2014

Tiltredelse av pant – pantsetters mangelsansvar ved videresalg

Dersom panthaveren tiltrer sitt pant for så å selge aktivaene videre, risikerer panthaveren at kjøperen gjør gjeldende mangelsinnsigelser. Men kan panthaveren da snu seg rundt og kreve at kredittkunden svarer for sl…

07.05.2014

Er byggelånsbanken erstatningsansvarlig overfor entreprenøren hvis byggherre går konkurs?

Banken ble frifunnet, men dommen kaster lys over forhold banken bør være oppmerksom på ved finansiering av byggeprosjekt hvor byggherre har svak økonomi.

15.04.2014

Boets legalpant – formuesgode solgt av konkursskyldneren med påheftet pant

Legalpant hviler på eiendom som er solgt fra konkursskyldneren før konkurs med påhefte av pant.

14.08.2013

Rettsvern for panteretter må etableres raskt for å unngå omstøtelse i konkurssituasjoner!

Hvis rettsvern (tinglysing, overlevering etc) ikke etableres raskt nok, og skyldneren går konkurs innen tre måneder etter at pantet fikk rettsvern, kan boet omstøte panteretten jf. dekningsloven (lov 1984/59) § 5-7 …

18.07.2013

Høyesterett om tilbakeholdsrett i spedisjonsforhold og eventuell omstøtelse av slik tilbakeholdsrett - Rt. 2013 s. 129

Tilbakeholdsretten i spedisjonsforhold gir speditøren en viss fortrinnsrett, og rekkevidden av denne kan få stor betydning i konkurssituasjoner.

17.07.2013

Motregning innskuddskonto ved flere kontoer knyttet til samme avtale – finansavtaleloven § 29

Bankers motregningsrett i innskuddskontoer er et tilbakevendende tema. I en eldre uttalelse (uttalelse 2012-300) fra Finansklagenemnda Bank presiseres motregningsadgangen i tilfeller der det er flere kontoer knyttet…

03.01.2013

Høyesterett om fordringshaveres rett til innsyn i konkursboets dokumenter (Rt 2012 s. 1524)

Ingen innsynsrett i interne dokumenter, men ellers innsynsrett hvis fordringshaveren har et begrunnet behov i egen rettsstilling.

02.10.2012

Ny forsinkelsesrentesats

Med virkning fra 1. juli 2012 er forsinkelsesrente-satsen 8,50 prosent p.a.

03.04.2020

Koronakrisen #3: Tre ting du bør vite om kontantstøtteordningen til bedriftene

Regjeringen la i dag frem forslag til lov om midlertidig tilskuddsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av utbruddet av koronaviruset (Covid-19). Vi har satt oss inn i ordningen, og oppsummert det…

23.03.2020

Koronakrisen #1: Forslag til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Regjeringen har lagt frem for Stortinget forslag til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter i Prop. 58 LS (2019 – 2020). Vi har sett nærmere på forslaget.

31.08.2017

Ny høyesterettsdom om panterett og konkursbeslag i internasjonale forhold

Høyesterett avsa tidligere i sommer en prinsipielt viktig dom og kjennelse om hvilket lands rett som avgjør om en panterett i internasjonale forhold er ugyldig, mangler rettsvern og kan omstøtes. I tillegg ble det a…

21.06.2016

Kreditors lojalitetsplikt overfor en låntaker med finansielle problemer

Når en næringsdrivende låntaker av en viss størrelse får finansielle problemer, kommer det fort opp løsningsforslag som enten favoriserer låntaker-siden eller kreditor-siden. En vanskelig avveining er hvor langt kre…

03.02.2016

Må banker og andre finansforetak sende varsel for å ha rett til renter?

Det er nok en utbredt oppfatning om at en låntaker er ansvarlig for renter som påløper på lånet selv om banken ikke har sendt kravbrev til låntakeren med anmodning om betaling. En nylig avgitt uttalelse fra Finanskl…

09.12.2015

Hva er en intensjonsavtale?

intensjonsavtale hva er det bindende

En intensjonsavtale er en avtale mellom to eller flere parter hvor de uttrykker enighet om å forhandle om en endelig avtale. Når partene inngår en intensjonsavtale ligger gjerne forholdene slik an at de ikke kan bli…

28.10.2015

Innføring: Konkurs i Norge

De fleste blir en eller annen gang berørt av en konkurs. Det kan være at man er ansatt i en bedrift som går konkurs, man er kontraktsmotpart til noen som går konkurs, eller kanskje blir selskapet man eier eller sitt…

18.02.2015

Styreansvar ved tapping av selskap

Dersom man som styremedlem i et selskap overfører virksomheten til et annet uten å ta betalt, har man ofte eksponert seg for et styreansvar. Til tross for det betydelige personlige ansvaret dette kan medføre, ser vi…

06.11.2014

Realisering av pantsatt verdipapirportefølje ved selvinntrede

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse åpner for å avtalefeste realisasjonsmåter som avviker fra tvangsfullbyrdelsesloven. Men hvilke krav som stilles til slike avtaler og hvordan panthaver kan gå frem ved tiltredels…

10.10.2014

Bankers motregningsrett i innskuddskonto - hvor det er tatt utlegg i kontoen

Høyesterett avklarer hvorvidt bankens motregningsrett i innskuddskonto går foran utlegg tatt i samme konto.

17.09.2014

Styremedlem i morselskap kan bli erstatningsansvarlig for manglende oppbud i datterselskap

En ny dom fra Borgarting lagmannsrett legger til grunn at styremedlem i morselskap kan bli erstatningsansvarlig for at datterselskapet ikke har begjært oppbud i tide.

07.08.2014

Åpning av norsk konkurs i utenlandsk selskap med avdeling i Norge

Konkursloven § 146 gir rett til å åpne konkurs i utenlandsk selskap med avdeling – NUF – i Norge. Men det har vært et litt åpent spørsmål om det utenlandske selskapet må ha det faktiske hovedforretningssted i Norge …

07.05.2014

Omfatter frafall av «security interest» også frafall av motregningsrett?

Banken hadde frafalt «security interest» i en rekke bankkontoer, men hadde den også frafalt motregningsrett i kontoene?

30.01.2014

Konkursboets legalpanterett til besvær

Konkursboets legalpanterett til dekning av boomkostninger har siden den ble introdusert i 2004 gitt grobunn for tvister og uavklarte spørsmål. I den siste tiden har det kommet noen avklaringer av regelverket og vi h…

18.07.2013

Høyesterett om åpning av insolvensbehandling i annet land hindrer at det stiftes utlegg i skyldnerens eiendeler i Norge - Rt. 2013 s. 556

Insolvensbehandling åpnet i Spania hindrer ikke at det tas utlegg i skyldnerselskapets eiendeler i Norge.

18.07.2013

Ny forsinkelsesrentesats og utvidet rett til dekning av inndrivelsesomkostninger mv.

Forsinkelsesrentesatsen er med virkning fra 01.07.2013 fastsatt til 9, 5 prosent. Det er også kommet andre praktiske endringer til inkassoregelverket.

01.03.2013

Oslo Politidistrikts ordning med bo-koordinator

A-magasinet har nylig hatt en fyldig artikkel med omtale av Oslo Politidistrikts bo-koordinator, og dennes samarbeid med bostyrerne i Oslo. Bostyrerne i Rime samarbeider løpende med bokoordinatoren, og har meget god…

03.01.2013

Høyesterett om adgangen til pådømmelse av det underliggende krav ved tvangsfullbyrdelse (sak 2012/1713)

Retten kan i visse tilfeller beslutte at tvister under tvangsfullbyrdelse skal behandles etter allmennprosess, men det gjelder skranker for slik overføring.

02.10.2012

Finansklagenemnda Bank: kravet til å godta elektronisk kommunikasjon (2012-415)

I henhold til finansavtaleloven § 8, første ledd, kan opplysninger eller meldinger (eksempelvis om renteendring) som skal gis skriftlig etter loven, sendes i elektronisk form dersom kunden ønsker det. Men passivitet…