10.01.2022

Weekly 1/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Det er vårt utvalg av endringer i regelverket eller forventet regelverk som vi mener er nyttig å kjenn…

14.12.2020

Utlånsforskriften

Finansdepartementet fastsatte 9. desember det som nå vil bli omtalt som utlånsforskriften. Utlånsforskriften vil tre i kraft 1. januar 2021 og vil da erstatte gjeldende boliglånsforskrift og forbrukslånsforskrift. S…

19.09.2019

Finansdagen 2019

Finansdagen 2019 ble arrangert av Juristenes Utdanningssenter 18. september 2019. Finansdagen er et årlig arrangement rettet mot jurister og advokater som arbeider med bank- og finansjuss, og kan nok sies å ha blitt…

31.08.2017

Bankens rett til å kreve gebyr ved ekstraordinære kontantuttak/-innskudd

I henhold til finansforetaksloven § 16-4 skal banker motta kontanter og gjøre innskudd tilgjengelige for kundene i form av kontanter, alt i samsvar med kundenes forventninger og behov. Spørsmålet som kom opp for Fin…

21.02.2017

Finansdagen 15.03.2017

Finansdagen – som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS) – blir i år avholdt 15. mars på KS Agenda Møtesenter i Oslo. Dette er en kursdag særlig rettet mot advokater og jurister som jobber med bank- og fina…

13.12.2016

Forskrifter til finansforetaksloven fastsatt

Finansdepartementet har nå fastsatt samleforskriften til finansforetaksloven. I tillegg er det fastsatt endringer i forskrifter som ikke blir opphevet med samleforskriften. Finansforetaksloven erstattet som kjent sp…

17.10.2016

EBAs retningslinjer for produktkontroll og styringsordninger for finansielle produkter til privatmarkedet

EBA – den europeiske banktilsynsmyndigheten – har fastsatt retningslinjer for produktkontroll og styringsordninger for finansielle produkter rettet mot privatmarkedet (EBA Guidelines on product oversight and governa…

21.06.2016

EØS-finanstilsyn og gjennomføring av forordninger på finansområdet

I kjølvannet av finanskrisen vedtok EU i 2010 etableringen av et nytt europeisk finanstilsynssystem, og en rekke EØS-relevante rettsakter fra EU forutsetter at denne tilsynsstrukturen er på plass. For Norge – og til…

05.01.2016

Forslag til permanente forskrifter til finansforetaksloven

Finansforetaksloven forutsetter vedtakelse av en rekke nye eller endrede forskrifter som skal utfylle lovens bestemmelser. Finanstilsynet har nå forberedt et forslag til nye forskrifter tilpasset loven, og forslaget…

05.01.2016

Finansforetaksloven trådte i kraft 01.01.2016 – forskrift om overgangsregler fastsatt

Finansforetaksloven trådte som kjent i kraft 01.01.2016. Loven innebærer avvikling av tidligere krav til foretakene og innføring av nye. Finansdepartementet fastsatte før nyttår overgangsregler for loven.

01.09.2015

Finansforetaksloven - utkast til forskrifter

Finansdepartementet har sendt et forslag til forskrifter til finansforetaksloven på høring, og vi har sett nærmere på hovedpunktene i forslaget.

16.06.2015

Boliglånsforskriften – strengere form, men fremdeles stort handlingsrom

Finansdepartementet har fastsatt en midlertidig forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig. Vi har sett nærmere på innholdet i forskriften.

04.05.2015

Finanstilsynet med notat om kravene til banker som søker om IRB

Finanstilsynet er kritisk til små banker som søker om IRB-godkjennelse.

06.11.2014

Enighet om EUs tilsynsorgans vedtakskompetanse mot norske parter

EUs nye finanstilsynsstruktur med tilsynsorganene EBA, ESMA og EIOPA for henholdsvis bank-, verdipapir- og forsikringstilsyn forutsetter at organene kan fatte vedtak som er direkte bindende for nasjonale myndigheter…

07.08.2014

Ny finansforetakslov – ny hverdag for finansforetakene

Finansforetaksloven blir den sentrale rettslige kilden for regulering av finansforetak og erstatter finansieringsvirksomhetsloven, sparebankloven, forretningsbankloven, banksikringsloven og delvis forsikringsvirksom…

30.01.2014

Finanstilsynet foreslår ikke endringer i boliglånsretningslinjene

Finansdepartementet ba om en redegjørelse fra Finanstilsynet vedrørende boliglånsretningslinjene, men Finanstilsynet vil ikke endre gjeldende retningslinjer.

15.07.2013

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – avtale inngått med USA og implementering i Norge

Finansdepartementet inngikk i april en avtale med IRS (det amerikanske skatteverket) etter en avtalemodell (Intergovermental Agreement) utarbeidet i samarbeid mellom USA, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storb…

03.01.2013

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – fremdeles ingen avklaring

FATCA er et amerikansk lovverk som søker å pålegge ikke-amerikanske finansforetak å rapportere til amerikanske myndigheter om kundeforhold der kunden er direkte eller indirekte hjemmehørende i USA. Finansforetakene …

03.01.2013

Ny forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester – i kraft 1. januar 2013

Den 14. november 2012 ble det vedtatt ny og samlet prisopplysningsforskrift for varer og tjenester.

05.12.2021

Porteføljesalg uten kundesamtykke fremdeles mulig under ny finansavtalelov

Justisdepartementet har tolket ny finansavtalelov § 2-13 og kommet til at det ikke trengs særskilt kundesamtykke ved overdragelse til porteføljeselskap.

30.03.2020

Koronakrisen #2: Mer om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter – utfyllende bestemmelser i forskrift

Loven er vedtatt og ordningen er godkjent av ESA, og nå har Finansdepartementet fastsatt forskrift til loven. Vi har sett på hovedpunktene nedenfor.

31.08.2017

Kravene til kredittvurdering i forbrukerforhold – går de for langt?

Finanstilsynet fastsatte tidligere i år retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis hvor det ble stilt krav til bankenes og andre finansforetaks kredittvurdering. Det er ikke vanskelig å gi tilslutning til krav om e…

21.02.2017

Finansklagenemnda – endringer i vedtekter og saksbehandlingsregler

Finansklagenemnda er med virkning fra 01.01.2017 godkjent som klageorgan etter lov om klageorganer for forbrukersaker. For å tilpasse seg til det nye lovverket, er både vedtektene og saksbehandlingsreglene endret. N…

21.02.2017

Beredskapsløsning for kontanter – forslag til forskriftsregulering

Med finansforetaksloven ble bankene pålagt å tilby og motta kontanter i samsvar med kundenes forventninger og behov. Ved innføring av bestemmelsen lot man det være opp til bankene å finne hensiktsmessige løsninger f…

13.12.2016

Nytt forslag til gjeldsregister

Vi har tidligere hatt omtale av forslagene om gjeldsregister. Det første forslaget til gjeldsregister ble fremsatt av Stoltenberg II-regjeringen, men ble trukket fra Stortinget av Solberg-regjeringen. I Solberg-regj…

17.10.2016

Motsyklisk kapitalbuffer i vertsland

Med kapitaldekningsregelverket som ble vedtatt i tråd med Basel III fikk vi krav om beregning av motsyklisk kapitalbuffer. Den motsykliske kapitalbufferen, som for tiden er på 1,5 prosent, skal virke bremsende i god…

17.06.2016

Fra 1. juli har finansforetak plikt til å lenke til Finansportalen.no

Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerombudet som skal gjøre det mulig for forbrukerne å sammenligne bank-, forsikrings- og investeringsprodukter. Banker har i flere år hatt plikt til å registrere prisopplys…

05.01.2016

Delegasjon av myndighet etter finansforetaksloven til Finanstilsynet

Finansforetaksloven legger forskrifts- og vedtakskompetanse til Finansdepartementet. Departementet har nå videredelegert mye av enkeltvedtakskompetansen til Finanstilsynet.

10.12.2015

Søksmålsvarsel – hva innebærer det og hvordan bør man håndtere det?

Søksmålsvarsel varsel om søksmål

Alle som blir part i en juridisk konflikt kan oppleve å få et varsel om søksmål. Et søksmålsvarsel kan virke skremmende, og bør med god grunn tas på alvor. Nedenfor har vi sett på hva et søksmålsvarsel innebærer og …

01.09.2015

Finansforetaksloven - normalvedtekter for sparebanker

Vi har tidligere hatt en omfattende omtale av finansforetaksloven (lov 10. april 2015 nr. 17). Det er nå kommet forslag til normalvedtekter for sparebanker fra FNO/Sparebankforeningen.

16.06.2015

Utlånsvirksomhet gjennom Crowdfunding – ikke fritt frem i Norge

Crowdfunding er et relativt nytt konsept hvor en aktør mottar innskudd fra en stor gruppe mennesker for eksempelvis gjennomføring av et prosjekt. Det er imidlertid ikke fritt frem for crowdfunding hvor midlene deret…

18.02.2015

Finansforetaksloven i Stortinget: Konsolidering i samarbeidende gruppe ved eierandel ned til 0 prosent

Finansdepartementets forslag til finansforetakslov har vært mye diskutert siden det ble kjent i juni 2014. Mange har tatt til orde for endringer i departementets forslag, men innsigelsene fikk i tråd med våre antage…

10.10.2014

Produktpakker – Finansdepartementet opprettholder strenge kriterier

Finansdepartementet har behandlet to klager på Finanstilsynets vedtak, og opprettholdt vedtakene fra Finanstilsynet.

07.05.2014

Ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond – AIFM-loven

Lovforslaget innebærer kort fortalt at forvaltere av alternative investeringsfond på nærmere vilkår blir underlagt konsesjonsplikt og at virksomheten blir lovregulert.

15.11.2013

Forslag om gjeldsregister tilbake til regjeringen for ny vurdering

Regjeringen trekker forslaget om gjeldsregister, men varsler at den vil komme tilbake med et revidert forslag.

14.07.2013

Nye kapitaldekningsregler – Basel III

Vi har sett nærmere på de sentrale elementene i det nye regelverket som gjennomfører Basel III i Norge.

03.01.2013

Endringer i kapitalkravsforskriften og i forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett mv.

I kapitalkravsforskriften videreføres gulvet på beregnet tapsgrad gitt mislighold (LGD) for boliglån (10 prosent), og i forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett mv er det presisert at …

02.10.2012

Touchpay-saken: Finanstilsynet presiserer konsesjonskravet

Utleie av betalingsterminaler kan være konsesjonspliktig betalingstjeneste.