16.04.2020

Rekonstruksjonsloven

Regjeringen la i går frem forslag til en ny rekonstruksjonslov (midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av koronaviruset (Covid-19)) i Prop. 75 L (2019-2020). Loven vil midler…

25.04.2016

Endring av garantireglene i bustadoppføringslova § 12

Bustadoppføringslova § 12 pålegger entreprenøren å få stilt garanti overfor forbrukeren ved oppføring av ny bolig, en garanti som skal sikre oppfylling av avtalen. Stortinget arbeider nå med et forslag til presiseri…

03.02.2016

Lovforslag om andre endringer i aksjelovene §§ 8-7 og 8-10

I forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet som ble publisert 02.02.2016 er det også fremmet forslag om andre endringer i aksjelovene §§ 8-7 og 8-10.

10.12.2015

Søksmålsvarsel – hva innebærer det og hvordan bør man håndtere det?

Søksmålsvarsel varsel om søksmål

Alle som blir part i en juridisk konflikt kan oppleve å få et varsel om søksmål. Et søksmålsvarsel kan virke skremmende, og bør med god grunn tas på alvor. Nedenfor har vi sett på hva et søksmålsvarsel innebærer og …

28.10.2015

Kan majoritetsaksjonæren sette til side styrets oppbudsbegjæring?

Det er styret i et aksjeselskap som kan fremsette begjæring om konkursbehandling jf. aksjeloven § 6-18. Men hvilke muligheter har majoritetsaksjonær til å sette til side styrets begjæring om oppbud dersom majoritets…

12.01.2015

Interkommunale selskaper med begrenset ansvar og konkursrisiko

Regjeringen foreslår at interkommunale selskap skal kunne kan gå konkurs, og eierne ikke skal ha noe ansvar for selskapenes forpliktelser utover innskutt kapital. Dette vil kunne ha store konsekvenser for långivere …

12.01.2015

Regjeringen foreslår å oppheve priskontroll ved salg av landbrukseiendommer

I henhold til konsesjonsloven skal det ved konsesjonsvurderingen ved kjøp av landbrukseiendommer blant annet legges vekt på om den avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling ved erverv av lan…

17.09.2014

Styremedlem i morselskap kan bli erstatningsansvarlig for manglende oppbud i datterselskap

En ny dom fra Borgarting lagmannsrett legger til grunn at styremedlem i morselskap kan bli erstatningsansvarlig for at datterselskapet ikke har begjært oppbud i tide.

07.08.2014

Åpning av norsk konkurs i utenlandsk selskap med avdeling i Norge

Konkursloven § 146 gir rett til å åpne konkurs i utenlandsk selskap med avdeling – NUF – i Norge. Men det har vært et litt åpent spørsmål om det utenlandske selskapet må ha det faktiske hovedforretningssted i Norge …

07.05.2014

Begrensning av rentefradrag på eksterne lån - forskriftsunntak

I nasjonalbudsjettet for 2014 ble det innført en ny begrensning av rentefradrag for låntaker for renter på lån fra nærstående långiver forutsatt at rentekostnaden oversteg visse terskelverdier. Regelen ble også utvi…

20.12.2013

Pant fra målselskapet i oppkjøpssituasjoner – unntaket for eiendomsselskap som ikke er utbyggingsselskap

I en nylig avsagt dom fra Høyesterett konkluderes det med at eiendomsselskap som driver med utbygging ikke er omfattet av unntaket for «single purpose» eiendomsselskap, og at banken heller ikke kunne forsvare seg me…

14.08.2013

Kortere frist for kreditorvarsel og unnlatt publisering i avis

Med virkning fra 1. juli trådte det i kraft kortere frist (6 uker) for kreditorvarsel i en rekke selskaps- og sammenslutningslover samtidig som kravet til publisering i avis ble fjernet.

18.07.2013

Høyesterett om tilbakeholdsrett i spedisjonsforhold og eventuell omstøtelse av slik tilbakeholdsrett - Rt. 2013 s. 129

Tilbakeholdsretten i spedisjonsforhold gir speditøren en viss fortrinnsrett, og rekkevidden av denne kan få stor betydning i konkurssituasjoner.

17.06.2013

Viktige endringer i aksjelovene

Det er vedtatt betydelige endringer i aksjelovene som vil få stor betydning for de som driver i eller eier aksjeselskap. Endringene innebærer forenklinger og lempeligere regler, noe som bør gjøre aksjeselskapsformen…

01.03.2013

Oslo Politidistrikts ordning med bo-koordinator

A-magasinet har nylig hatt en fyldig artikkel med omtale av Oslo Politidistrikts bo-koordinator, og dennes samarbeid med bostyrerne i Oslo. Bostyrerne i Rime samarbeider løpende med bokoordinatoren, og har meget god…

03.01.2013

Ny forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester – i kraft 1. januar 2013

Den 14. november 2012 ble det vedtatt ny og samlet prisopplysningsforskrift for varer og tjenester.

03.04.2020

Koronakrisen #3: Tre ting du bør vite om kontantstøtteordningen til bedriftene

Regjeringen la i dag frem forslag til lov om midlertidig tilskuddsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av utbruddet av koronaviruset (Covid-19). Vi har satt oss inn i ordningen, og oppsummert det…

03.02.2016

Lovforslag om unntak fra aksjeloven § 8-10 (forbudet mot finansiell bistand fra målselskapet) hvis kjøperselskapet er aksjeselskap

Nærings- og fiskeridepartementet har i en tid jobbet med en bedre regulering av målselskapets adgang til å yte finansiell bistand ved oppkjøp av aksjene i selskapet eller dets morselskap (aksjelovene § 8-10). Et for…

23.12.2015

Fusjon av aksjeselskaper

Fusjon av aksjeselskaper

To eller flere selskaper kan bli langt mer slagkraftige hvis de forener kompetanse og ressurser i ett selskap. Mens organisk vekst gjerne tar tid, kan vekst gjennom fusjoner føre til raske resultater. I denne artikk…

18.02.2015

Styreansvar ved tapping av selskap

Dersom man som styremedlem i et selskap overfører virksomheten til et annet uten å ta betalt, har man ofte eksponert seg for et styreansvar. Til tross for det betydelige personlige ansvaret dette kan medføre, ser vi…

12.01.2015

5-års fristen for private reguleringsplaner fjernet

Ved vedtakelsen av ny plandel i plan- og bygningsloven i 2008 ble det innført en fem-års frist for påbegynnelse av bygge- og anleggstiltak som var hjemlet i privat reguleringsplan. Plan- og bygningsloven ble like fø…

10.10.2014

Oppkjøpsfinansiering – bistand fra målselskapet

Nærings- og fiskeridepartementet kan dispensere fra forbudet om finansiell bistand fra målselskapet i aksjelovene § 8-10. I den senere tid har det kommet flere vedtak fra departementet som kaster lys over hvordan be…

07.08.2014

Begrensning av rentefradrag i interessefellesskap – to tolkningsuttalelser

Finansdepartementets skattelovavdeling har i løpet av sommeren kommet med to tolkningsuttalelser knyttet til disse reglene. Vi har sett nærmere på uttalelsene.

07.05.2014

Er byggelånsbanken erstatningsansvarlig overfor entreprenøren hvis byggherre går konkurs?

Banken ble frifunnet, men dommen kaster lys over forhold banken bør være oppmerksom på ved finansiering av byggeprosjekt hvor byggherre har svak økonomi.

21.12.2013

Begrensning av rentefradrag på interne og eksterne lån – forslag til forskriftsunntak

Finansdepartementet har fremmet et forslag til forskriftsendring som vil frita noen situasjoner ved ekstern konsernfinansiering fra å bli omklassifisert til interne lån.

19.12.2013

Mer om § 3-8 og unntaket for finansiell bistand i konsern

Justisdepartementet presiserer kravet til eierandel i konsernforhold ved anvendelse av konsernunntakene i § 3-8.

14.08.2013

Endringene i aksjelovene - overgangsregler

Overgangsreglene for aksjelovsrevisjonen er klare.

15.07.2013

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – avtale inngått med USA og implementering i Norge

Finansdepartementet inngikk i april en avtale med IRS (det amerikanske skatteverket) etter en avtalemodell (Intergovermental Agreement) utarbeidet i samarbeid mellom USA, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storb…

04.03.2013

Artikkel i NæringsEiendom om pant i fast eiendom

Rime-advokat Harald Sætermo har skrevet artikkel i fagtidsskriftet NæringsEiendom nr. 02/13. Temaet er pant i fast eiendom.

03.01.2013

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – fremdeles ingen avklaring

FATCA er et amerikansk lovverk som søker å pålegge ikke-amerikanske finansforetak å rapportere til amerikanske myndigheter om kundeforhold der kunden er direkte eller indirekte hjemmehørende i USA. Finansforetakene …