31.08.2017

Ny høyesterettsdom om panterett og konkursbeslag i internasjonale forhold

Høyesterett avsa tidligere i sommer en prinsipielt viktig dom og kjennelse om hvilket lands rett som avgjør om en panterett i internasjonale forhold er ugyldig, mangler rettsvern og kan omstøtes. I tillegg ble det a…

18.02.2015

NUF’er kan ikke være part i rettssak i Norge, men det finnes to viktige unntak

For å kunne saksøke eller bli saksøkt i Norge må man ha partsevne – evne til å være part i en rettssak. Fysiske personer, stat, kommuner og selskap har eksempelvis partsevne. Men NUF’er kan som et utgangspunkt ikke …

15.04.2014

Finansinstitusjoner må dekke saksomkostninger hvis nemndsuttalelse ikke følges

Det er vedtatt endringer som medfører at finansinstitusjoner som ikke følger uttalelse fra klagenemnd i en tvist med forbrukerkunde, må dekke egne og motpartens nødvendige saksomkostninger ved domstolsbehandling i f…

15.11.2013

Pass på søksmålsfristene hvis forliksrådet innstiller behandlingen!

Det eksisterer en rekke søksmålsfrister som avbrytes ved forliksklage. Men hvis forliksrådet innstiller behandlingen, bør man være oppmerksom.

18.07.2013

Høyesterett om åpning av insolvensbehandling i annet land hindrer at det stiftes utlegg i skyldnerens eiendeler i Norge - Rt. 2013 s. 556

Insolvensbehandling åpnet i Spania hindrer ikke at det tas utlegg i skyldnerselskapets eiendeler i Norge.

21.02.2017

Finansklagenemnda – endringer i vedtekter og saksbehandlingsregler

Finansklagenemnda er med virkning fra 01.01.2017 godkjent som klageorgan etter lov om klageorganer for forbrukersaker. For å tilpasse seg til det nye lovverket, er både vedtektene og saksbehandlingsreglene endret. N…

07.08.2014

Tillitsmann i obligasjonslån kan fremsette erstatningskrav mot styre mv på vegne av obligasjonseierne

Høyesterett har avklart at tillitsmannen i obligasjonslån kan fremme erstatningskrav anlagt på vegne av obligasjonseierne mot blant annet styremedlemmer og personer i ledelsen i låntakerselskapet.

19.12.2013

Ingen beslagsfrihet i depositumskonto

Justisdepartementets lovavdeling har tolket seg frem til at depositumskonto ikke er særskilt beskyttet ved enkeltforfølgning.

14.11.2013

Saksomkostningsansvar hvis institusjonen ikke følger Finansklagenemnda – nye regler på gang

Stortinget arbeider for tiden med et lovforslag som vil pålegge banker og andre finansforetak som ikke følger Finansklagenemndas avgjørelser å dekke forbrukerkundens omkostninger ved videre domstolsbehandling av sam…

03.01.2013

Høyesterett om adgangen til pådømmelse av det underliggende krav ved tvangsfullbyrdelse (sak 2012/1713)

Retten kan i visse tilfeller beslutte at tvister under tvangsfullbyrdelse skal behandles etter allmennprosess, men det gjelder skranker for slik overføring.