EUs tilsynsorganers vedtakskompetanse mot norske parter

Publisert 06.11.2014 av Harald Sætermo 

EUs nye finanstilsynsstruktur med tilsynsorganene EBA, ESMA og EIOPA for henholdsvis bank-, verdipapir- og forsikringstilsyn forutsetter at organene kan fatte vedtak som er direkte bindende for nasjonale myndigheter og institusjoner/private parter. Norge kunne ikke tiltre denne strukturen ettersom det innebar grunnlovsstridig overføring av myndighet. Det er nå kommet til enighet om en løsning mellom EU og EØS EFTA-landene.

I kjølvannet av finanskrisen etablerte EU en ny finanstilsynsstruktur med blant annet tre nye tilsynsmyndigheter for bank-, verdipapir- og forsikringstilsyn (EBA, ESMA og EIOPA). Dette var et svar på at man under finanskrisen erfarte at finansmarkedene var for svakt regulert og at nasjonale tilsynsmyndigheter sviktet i håndteringen av institusjoner i krise. De nye tilsynsmyndighetene kan i visse tilfeller fatte vedtak som er bindende for nasjonale myndigheter og institusjoner/private parter. Norge kunne på sin side ikke tiltre denne strukturen siden grunnloven forbyr overføring av slik myndighet til overnasjonale organer hvor Norge ikke er medlem. Dette har igjen resultert i at en rekke EU-rettsakter har blitt satt på vent i forhold til innlemmelse i EØS-avtalen siden de forutsetter vedtakskompetanse fra de nevnte tilsynsorganer.

Det er nå kommet til en enighet mellom EU og EØS EFTA-landene om en løsning som både ivaretar EUs behov for gjennomføring av beslutninger og EØS EFTA-landenes restriksjoner på å gi beslutningskompetanse til overnasjonale organ hvor vi ikke deltar.

Løsningen som er valgt går ut på at ESA – EFTAs overvåkningsorgan – blir gitt kompetanse til å treffe rettslig bindende vedtak mot nasjonale tilsynsmyndigheter og enkeltinstitusjoner i Norge. Fremgangsmåten vil være at

    • ESA får utkast til beslutninger fra den relevante tilsynsmyndigheten i EU, og fatter basert på dette de formelle og bindende vedtak mot nasjonale myndigheter og foretak i EØS EFTA-området;
    • ESA og nasjonale tilsynsmyndigheter får observatørstatus uten stemmerett i EUs tilsynsmyndigheter, og EUs tilsynsmyndigheter får observatørstatus uten stemmerett i ESA;
    • EUs finanstilsynsmyndigheter kan rette anbefalinger, ikke-bindende vedtak, mv. til nasjonale myndigheter og foretak i EØS EFTA-området.

Regjeringen vil fremme en proposisjon vedrørende samarbeidet til Stortinget fordi det overføres kompetanse til et EØS-organ. Av nevnte grunn vil det også kreves ¾ flertall i Stortinget, og avtalen skissert ovenfor er inngått med forbehold for Stortingets samtykke.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.