Porteføljesalg uten kundesamtykke fremdeles mulig under ny finansavtalelov

Publisert 05.12.2021 av Harald Sætermo 

Justisdepartementet har tolket ny finansavtalelov § 2-13 og kommet til at det ikke trengs særskilt kundesamtykke ved overdragelse til porteføljeselskap.

Det er ganske vanlig i det norske kredittmarkedet at banker og andre finansforetak som selv tilbyr kreditt i førstehåndsmarkedet, overdrar deler av sin portefølje til andre særskilte foretak som har til formål å erverve slike i annenhåndsmarkedet. Erververne er gjerne omtalt som porteføljeselskaper og vil typisk være finansieringsforetak eller kredittforetak med begrensninger i konsesjon, vedtekter eller driftsopplegg som gjør at de ikke tilbyr kreditt i førstehåndsmarkedet. Boligkredittforetakene og visse foretak som kjøper opp misligholdt forbruksgjeld, er eksempel på slike porteføljeselskap.

Etter dagens finansavtalelov § 45 kreves det som et utgangspunkt særskilt samtykke fra kunden ved overdragelse av kreditt fra et finansforetak, med mindre kreditten overdras til et annet finansforetak eller til et lignende foretak. Unntaket for finansforetak har gjort at overdragelse til porteføljeselskapene ikke har krevd særskilt samtykke fra hver kunde. Slike samtykker fra alle kundene ville i praksis ikke vært mulig å innhente, og unntaket i loven for porteføljeselskapene har derfor vært avgjørende for porteføljesalgene.

I ny finansavtalelov § 2-13 ble det meste av dagens regulering videreført. Men overdragelse av kreditt uten samtykke skulle etter loven være betinget av at erververen kunne «tilby tilsvarende kreditt til forbrukere i Norge». Porteføljeselskapene vil normalt sett ikke tilby tilsvarende kreditt i førstehåndsmarkedet, og som følge av den nye loven reiste blant annet Finanstilsynet i et brev 30. september 2020 spørsmål ved om virksomheten til porteføljeselskapene kunne videreføres uten at det ble innhentet særskilt samtykke fra hver kunde.

Justisdepartementet har nå kommet med en tolkningsuttalelse som i realiteten tolker bort kravet i loven om at erverver må «tilby tilsvarende kreditt til forbrukere i Norge». Det må etter dette være tilstrekkelig at erververen er finansforetak med konsesjon som tillater erverv i annenhåndsmarkedet. Avklaringen er nyttig for porteføljeforetakene, men også for finansforetakene som har behov for å overdra deler av sin portefølje.

Hva skjer videre med ny finansavtalelov?

Vi forventer at det vil komme flere avklaringer av innholdet i ny finansavtalelov i tiden som kommer. Det er foreløpig ikke kommet utkast til forskrifter, og det er flere spørsmål som er reist hvor det kan komme tolkningsuttalelser. Det er heller ikke fastsatt dato for ikrafttredelse, og det indikerer etter vår mening ikrafttredelse først sommeren 2022.

Vi følger implementeringen av ny finansavtalelov, og dersom du har spørsmål til loven eller trenger bistand vedrørende implementeringen står vi klare til å bistå.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.