Weekly 10/2023

Publisert 11.03.2023 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen.

FATF med strengere anbefaling for avdekking av reelle rettighetshavere til juridiske personer
FATF (Financial Action Task Force) er en mellomstatlig organisasjon som ble etablert for å utvikle retningslinjer for å bekjempe hvitvasking. Norge sluttet seg til FATF i 1991. Norsk og europeisk hvitvaskingsregelverk bygger i stor grad på FATF sine anbefalinger, og i mange sammenhenger forventes det at rapporteringspliktige konsulterer FATFs publikasjoner ved praktisering av det norske regelverket.

Organisasjonen har nå kommet med en strengere anbefaling (anbefaling nr. 24) for avdekking av reelle rettighetshavere til juridiske personer ved å kreve at relevante myndigheter har tilgang til tilstrekkelig, nøyaktig og oppdatert informasjon om de reelle eierne av selskap. Det anbefales blant annet at informasjon fra ulike kilder kombineres for å få en effektiv beskyttelse mot at juridiske personer misbrukes for kriminelle formål.

Anbefalingen retter seg først og fremst til offentlige myndigheter som utarbeider og praktiserer regelverket, men det er også relevant for rapporteringspliktige ved anvendelsen av regelverket.

Vi minner også på om vår regelverksguide for hvitvaskingsregelverket 2023 som inneholder en oversikt over gjeldende regelverk, pågående regelverksprosesser, og signaler fra tilsynspraksis.  

Finansdepartementet med forslag til regelendringer på finansmarkedsområdet
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag fra Finanstilsynet om ulike regelendringer på finansmarkedsområdet. Det er endringsforslag som Finanstilsynet og Finansdepartementet har blitt oppmerksomme på ved anvendelse av reglene, potensielle konflikter med EU/EØS-regler, og unødvendig dobbeltregulering. Det er også diverse skrivefeil og inkurier i regelverket som foreslås rettet opp i. Blant forslagene er:

  • endring av lovteknisk gjennomføring av kapitalkravsforordningen (CRR) i norsk rett ved å henvise til forordningen uten norsk lov- og forskriftsregulering av bestemmelser som følger av forordningen
  • presiseringer i finansforetaksforskriften og CRR/CRD-forskriften vedrørende CRD5 i Norge
  • fjerne unntaket fra internrevisjonsfunksjon for mindre banker og kredittforetak, og innføre mulighet for å pålegge betalingsforetak og e-pengeforetak å ha uavhengige kontrollfunksjoner med ansvar for internrevisjon, risikostyring eller etterlevelse dersom virksomhetens art, omfang eller kompleksitet tilsier dette
  • Endrede organisatoriske krav til konsesjonspliktige foretak, som begrensning i antall styreverv, krav til styrets samlede kompetanse, etc
  • utvidet adgang til å gi lån mellom foretak hvor kredittyter har bestemmende innflytelse.

Det er satt frist til 1. juni 2023 med å inngi høringsuttalelser.

Vi forventer nok reaksjoner fra næringen på forslaget. Å fjerne unntaket fra internrevisjon for de mindre bankene og finansforetakene vil være lite populært for aktørene som blir pålagt internrevisjon, og siste ord er nok ikke sagt om dette.

Bankforskriften foreslås opphevet
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag fra Finanstilsynet om å oppheve forskrift 23. desember 1977 nr. 9386 om de ansattes rett tilrepresentasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer (bankforskriften). Grunnen er at bankforskriften ikke samsvarer med finansforetakslovens regulering. I stedet foreslås at forskrift av 24. august 2017 nr. 1277 om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv. (representasjonsforskriften) gis anvendelse gjennom en henvisning fra finansforetaksforskriften. Høringsfristen er 7. juni 2023.

***

Har du spørsmål til noe av det som er tatt opp ovenfor, eller behov for advokatbistand innenfor bank- og finansjussen – kan du lese mer om våre tjenester her.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss:

Utvalgte artikler

02.03.2023

Hvitvasking – regelverksguide 2023

Hvitvaskingsregelverket tar sikte på å forebygge o…

Les mer
08.02.2023

Åpenhetsloven 2023: Hva er åpenhetsloven, hvem omfattes av åpenhetsloven og hva innebærer den?

Åpenhetsloven er en norsk lov som pålegger større …

Les mer
04.03.2023

Weekly 9/2023

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer