Weekly 2/22

Publisert 17.01.2022 av Harald Sætermo

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Det er vårt utvalg av endringer i regelverket eller forventet regelverk som vi mener er nyttig å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Det er vårt utvalg av endringer i regelverket eller forventet regelverk som vi mener er nyttig å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post, eller følg oss på Linkedin.

I denne utgaven:

Forskrift om systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer

Foretak som er underlagt finansforetakslovens krav om kapitalbuffere skal etter 31.12.2020 beregne sine foretaksspesifikke krav til både systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer. Finanstilsynet har nå fastsatt forskrift om beregning av foretaksspesifikke krav til systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer. Forskriften trer i kraft straks.

European green bonds – europeiske grønne obligasjoner

Kommisjonen har fremmet et forslag til forordning som regulerer bruken av klassifiseringen "European green bond" for obligasjoner som søker å oppnå miljømessige bærekraftige mål jf. klassifiseringsforordningen (EU) 2020/852. Dette er en del av arbeidet med bærekraftig finans. Forslaget innebærer blant annet regulering av registrering og tilsyn med foretak som klassifiserer grønne obligasjoner, markedsregulering, og krav til registrering som europeisk grønn obligasjon. Europaparlamentets utredningsavdeling har nå lagt frem et statusnotat om dette arbeidet.

Finanstilsynet følger opp EBAs rapport om «de-risking»

Som vi har omtalt tidligere, har EBA publisert en rapport som advarer mot uberettiget de-risking av kunder. «De-risking» refererer til beslutninger tatt av finansinstitusjoner om ikke å tilby tjenester til kunder i visse risikokategorier, fortrinnsvis som tiltak for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering. Kritikken knytter seg til de uheldige konsekvenser ved at kunder som følge av uberettiget «de-risking» ikke får tilgang til særlig grunnleggende finansielle tjenester. EBA har oppfordret relevante myndighetsorganer til å ha fokus på uberettiget «de-risking», i tillegg til at Kommisjonen bes om å iaktta problemet i regelverksarbeidet.

Som vi tidligere har vært inne på, må det forventes oppfølging på «de-risking» fra Finanstilsynet. Dette bekreftes av Finanstilsynet som skriver at det vil følge «de-risking»/risikoeliminering blant rapporteringspliktige i Norge og innlede dialog med de mest berørte rapporteringspliktige om denne problemstillingen. Det varsles også at dette vil tas opp i den kommende revisjonen av veileder til hvitvaskingsloven (Rundskriv 8/2019), se nedenfor.

Finanstilsynet ber om innspill til oppdateringen av sin veileder til hvitvaskingsloven

Finanstilsynet har varslet at det jobber med en oppdatering av sin veileder til hvitvaskingsloven (Rundskriv 8/2019), og rapporteringspliktige og andre inviteres til å komme med innspill til arbeidet. Det etterlyses særlig uklarheter som rapporteringspliktige står overfor i den praktiske anvendelsen av hvitvaskingsregelverket.

EBA har publisert retningslinjer om bankers oppløsning (Resolvability Guidelines)

Den endelige versjonen av EBAs “Guidelines for institutions and resolution authorities on improving banks’ resolvability” er publisert. Siktemålet skal slik vi forstår det være å samle «best practice» fra ulike myndighetshold knyttet til oppløsning, herunder forhold om operasjonell kontinuitet, tilgang til infrastruktur på markedet, funding og likviditet, gjennomføring av bail-in, reorganisering mv. Det er også en pågående høring av utkast til transferability guidelines.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler

10.01.2022

Weekly 1/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer