Weekly 34/2022

Publisert 29.08.2022 av Harald Sætermo

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post, eller følg på Linkedin.

Ansvarsforsikring for betalingsfullmaktstjenester og kontoinformasjonstjenester
Finanstilsynet har fastsatt to nye bestemmelser i finansforetaksforskriften §§ 2-1a og 2-17a som angir nærmere krav til ansvarsforsikring/-garanti for betalingsfullmaktstjenester og kontoinformasjonstjenester. Reguleringen har bakgrunn i krav i PSD 2 (direktiv (EU) 2015/2366), og kommer etter at et forslag var på høring høsten 2021.

Forskriftsbestemmelsene avklarer blant annet at det ikke kreves sikkerhetsstillelse for betalingstjenesteyterens egenandel overfor forsikringsforetaket, men forsikringsforetakets ansvar overfor skadelidte kan heller ikke reduseres under henvisning til manglende betaling av egenandel. Finanstilsynet har også gitt ut et rundskriv 2/2022 som gir utfyllende veiledning om forsikringsplikten.

Markedsmisbruksforordningen – forskrift om rapportering av overtredelser
Finansdepartementet har fastsatt forskrift om rapportering om faktiske eller mulige overtredelser av markedsmisbruksforordningen. Markedsmisbruksforordningen er gjennomført i norsk rett jf. verdipapirhandelloven § 3-1. Forskriften som nå er fastsatt regulerer blant annet hvordan rapporter skal inngis, behandles av Finanstilsynet, og beskyttelse av personer som har rapportert.

Nye sanksjoner mot Russland
Norge har ved endring i forskrift vedr. Ukrainas integritet mv. innført en ny runde med sanksjoner mot president Putin og det russiske regimet. Den norske sanksjonspakken svarer til sanksjonspakken som ble vedtatt av EU 21. juli 2022. Av særlig interesse for finansbransjen kan nevnes at sanksjonspakken innebærer:

  • Listeføring av ytterligere 54 personer og 10 enheter, herunder Sberbank. Det er nå over 1200 personer og over 100 enheter sin er listeført.
  • Forbud mot kjøp, import og overføring av gull med russisk opprinnelse.
  • Utvidelse av forbudet mot å motta innskudd fra russiske statsborgere mv. til å også omfatte visse juridiske personer som er etablert utenfor EU eller Norge.
  • Presiseringer i blant annet forbudet for verdipapirsentraler til å yte visse tjenester, i forbudet mot å yte kredittvurderingstjenester, i forbudet mot tildeling av offentlige kontrakter, og i forbudet mot å registrere eller stille forretningskontor og lignende til rådighet for en trust.

Lov om bærekraftig finans – Finanstilsynet med forventningsavklaring
Finanstilsynet har i en melding kommentert lov om bærekraftig finans, som forventes å tre i kraft i løpet av høsten. Med loven vil offentliggjøringsforordningen og taksonomiforordningen bli gjort til norsk rett. Finansmarkedsdeltakere, finansrådgivere og visse store foretak vil med loven bli pålagt å gi bærekraftsrelaterte opplysninger om sin virksomhet.

Det forventes at de delegerte kommisjonsforordningene til taksonomiforordningen trer i kraft sammen med loven, mens delegert kommisjonsforordning til offentliggjøringsforordningen vil ikke kunne tre i kraft i Norge før tidligst 1. januar 2023. Finanstilsynet anbefaler likevel at fremgangsmåten i den delegert kommisjonsforordning til offentliggjøringsforordningen følges, selv om den trer i kraft senere.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss:

Utvalgte artikler

29.08.2022

Finansdagen 2022 - Juristenes Utdanningssenter

Vi bidrar også i år på Finansdagen i regi av Juris…

Les mer
09.04.2022

Rekonstruksjonsloven for restrukturering av selskap og gjeld

Les mer