Weekly 45/2022

Publisert 14.11.2022 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post.

Lånegarantiordningen til næringslivet som følge av høye strømpriser
Som vi tidligere har omtalt, presenterte regjeringen tidligere i høst sine tiltak for å avhjelpe høye strømpriser i næringslivet. Tiltakene inneholder tiltak for bedre tilgang fastprisavtaler, energitilskuddsordning, tiltak for raskere utbygging fornybar energi, anmodning om balanserte avtaler med offentlige oppdragsgivere, og en lånegarantiordning.

Lånegarantiordning er nå vedtatt av Stortinget, godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og er operativ fra i 09.11.2022. Ordningen vil forvaltes av Eksportfinansiering Norge - Eksfin. Ordningen åpner for garanti av opptil 90 prosent av lånebeløpet som bedriftene mottar. Bedrifter som skal nyte godt av garantien må oppfylle krav til strømintensitet og det er krav til strømpris i bedriftens område. Ordningen er midlertidig, og vil vare ut mars 2023.

Har du spørsmål til den nye lånegarantiordningen, og hvordan ordningen kan benyttes ved bedriftslån, kan du gjerne ta kontakt med oss her i Rime.

Folkefinansieringsforordningen – forordninger med gjennomføringsbestemmelser og utfyllende bestemmelser er publisert
Vi har tidligere omtalt NOU 2021:10 som inneholdt forslag til forslag til norsk lovregulering av folkefinansiering av næringsvirksomhet. Lovreguleringen tar sikte på gjennomføring av EU-forordningen om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet ((EU) 2020/1503). Lovforslaget var på høring til 17. april 2022, men departementet er så langt ikke kommet tilbake med et lovforslag til Stortinget.

Det ble sist uke publisert gjennomføringsforordninger og delegerte kommisjonsforordninger til ((EU) 2020/1503), i stikkordsform:

Vi følger forslaget til regulering av folkefinansiering i norsk rett. Dersom du har spørsmål til det nye regelverket, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

DORA-forordningen godkjent Europaparlamentet
DORA-forordningen er EUs rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle motstandsdyktighet. Forordningen definerer og harmoniserer krav til finansinstitusjoners håndtering og vurdering av IKT-risiko, og har som mål å styrke næringens operasjonelle digitale motstandskraft. Forordningen meldes nå å være godkjent av Europaparlamentet, og det er ventet at Rådet vil gjøre tilsvarende vedtak om kort tid. Det er så forventet at forordningen til tre i kraft i EU to år etter publisering i EU-tidende. Forordningen anses EØS-relevant, og at den vil bli implementert i norsk rett.

Risikovekting av kjøpte porteføljer av misligholdte engasjementer
Det er fastsatt endringer i CRR/CRD IV-forskriften for implementering av forordning (EU) 2022/954 i norsk rett. Forordningen innebærer endringer på risikovektingen av kjøpte porteføljer av misligholdte engasjementer, ved at det åpnes for at tidligere nedskrivninger som er reflektert i salgsprisen kan hensyntas.

Finanstilsynet om PRIIPS etter 31.12.2022
PRIIPs-forordningen ((EU) nr. 1286/2014) regulerer nøkkelinformasjonsdokumenter for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til ikke-profesjonelle investorer. Forordningen trådte i kraft i EU 01.01.2018. Forslag til gjennomføring i norsk rett har vært på høring, og Finansdepartementet arbeider etter det vi har fått opplyst med en proposisjon til Stortinget.

Det har vært en overgangsordning som i EU utløper 31.12.2022 for forvaltningsselskap for UCITS-fond og nasjonale verdipapirfond som etter nasjonale regler er omfattet av UCITS-direktivets regler om nøkkelinformasjon, og personer som selger eller gir råd om andeler i slike fond. Siden norsk gjennomføring ikke kan ventes før årsskiftet, har Finanstilsynet publisert en artikkel med veiledning om hvordan berørte aktører bør forholde seg etter overgangsperiodens utløp.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.