Weekly 6/22

Publisert 13.02.2022 av

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Det er vårt utvalg av endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttig å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post, eller følg oss på Linkedin.

I denne utgaven: 

Finanstilsynet om reviderte retningslinjer for godtgjørelsesordninger
Finanstilsynet har publisert en melding hvor det gjøres klart at EBAs reviderte retningslinjer for godtgjørelsesordninger forventes etterlevd av institusjonene fra og med 7. februar 2022.

EBA publiserte de reviderte retningslinjene 2. juli 2021 etter en høringsrunde, og de reviderte retningslinjene erstatter de tidligere retningslinjene fra 2015. Av endringer som kan nevnes i de nye retningslinjene er

  • Krav om at godtgjørelsesordninger skal være kjønnsnøytrale
  • Endringer knyttet til retention bonus og severance pay
  • Avstemming av retningslinjene mot femte kapitalkravsdirektiv (CRD V).

Foretakene som er underlagt reglene om godtgjørelsesordninger bør i lys av de nye retningslinjene gå gjennom og eventuelt oppdatere sine retningslinjer og rammer for godtgjørelsesordninger.

Finansdepartementet har fastsatt utfyllende forskrifter til verdipapirsentralloven
Som vi omtalte i forrige utgave av Weekly, fikk Verdipapirsentralen ASA (Euronext Securities Oslo - ESO) i slutten av januar tillatelse etter CSDR slik forordningen er gjennomført i den nye verdipapirsentralloven. ESO er med det underlagt EUs regelverk for verdipapirregistre.

Finansdepartementet har nå fastsatt utfyllende forskrifter til verdipapirsentralloven, blant annet med presisering av rekkevidden for registreringsplikt for norske ihendehaverobligasjoner.

Regelverket for OMF-foretak
Stortinget arbeider som kjent med en proposisjon med endringer i finansforetaksloven og verdipapirfondloven for å gjennomføre OMF-direktivet i norsk rett. Proposisjonen legger blant annet opp til at kredittforetak som utsteder OMF, skal oppfylle både likviditetsreservekravet (LCR) som gjelder for banker og kredittforetak generelt, og et nytt likviditetsbufferkrav for OMF-kredittforetak.

EU-kommisjonen fastsatte 10. februar endringer i reglene om likviditetsreservekravet (LCR) for foretak som også skal oppfylle krav om likviditetsbuffer etter OMF-regelverket.

Finansdepartementet har for øvrig også bedt Finanstilsynet lage utkast til forskriftsregler om hendelser som kan utløse forlengelse av løpetiden for OMF.

Tematilsyn om etterlevelse av internrevisjonsplikten etter hvitvaskingsloven
Finanstilsynet har publisert en rapport etter et tematilsyn av 46 banker og filialers etterlevelse av internrevisjonsplikten etter hvitvaskingsloven § 35 annet ledd bokstav c.

Rapporten melder om en beskjeden positiv utvikling hos de fleste bankene og filialene når det gjelder etterlevelse av plikten til å foreta internrevisjon. Samtidig gis det uttrykk for et forbedringspotensiale på blant annet ressursallokering til internrevisjon, hvilke områder som velges ut for internrevisjon, gjennomføring av internrevisjon, og innholdet i rapportene fra internrevisor

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
14.02.2024
Hvitvasking – regelverksguide 2024
Les mer
17.02.2022
Implementation of CSDR in Norway – What’s new?
Les mer
06.02.2022
Weekly 5/22
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.