Weekly 15/2023

Publisert 16.04.2023 av Eleonore Foss  Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen.

I denne utgaven:

Systemrisikobufferkrav og gulv for risikovekting av bolig- og næringseiendomslån – EØS-foretak
Det europeiske systemrisikorådet (European Systemic Risk Board - ESRB) har kommet med en oppdatert anbefaling om at andre EØS-land anerkjenner det norske systemrisikobufferkravet og det midlertidige gulvet for risikovekting av boliglån og næringseiendomslån.

Bakgrunnen for anbefalingen er at Finansdepartementet 16.12.2022 besluttet at det økte systembufferkravet på 4,5 prosent holdes uendret, samtidig som risikovektgulvene for IRB-bankenes bolig- og næringseiendomslån videreføres på dagens nivå (hhv. 20 og 35 prosent). Anbefalingen fra ESRB innebærer at myndighetene i andre EØS-land bør anerkjenne de norske kravene, og er derfor relevant for utenlandske banker med grensekryssende virksomhet i Norge. Ved at terskelverdien i anbefalingen for hvilke banker som omfattes, senkes fra 32 til 5 milliarder kroner i risikovektede eiendeler i det norske markedet, vil flere kunne omfattes enn under den tidligere anbefalingen.

Anbefalingen er særlig aktuell for nordiske banker ettersom overenskomsten mellom de nordiske myndighetene fra 2016 bestemmer at ESRBs anbefalinger skal være en minstestandard for anerkjennelse av andre lands systemrisikotiltak.

Endringer i CRR/CRD IV-forskriften
Det er fastsatt endringer i CRR/CRD IV-forskriften. Disse gjelder i det vesentlige implementeringen av EU-rettsakter med utfyllende tekniske standarder i kapitaldekningsregelverket. I endringen kom også Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2453 (som endrer forordning (EU) 2021/637) med hensyn til offentliggjøring av miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer

EUs tilsynsorganer foreslår å utvide og forenkle redegjørelsen for bærekraft under SFDR
På oppdrag fra Kommisjonen har EUs tilsynsorganer (EBA, EIOPA og ESMA) utarbeidet et konsultasjonsnotat med forslag til endringer til den delegerte forordningen til SFDR. Noe av det som foreslås er endringer i listen over universelle sosiale indikatorer med påvirkning på miljø og samfunn, annen justering av indikatorer og deres definisjoner mv., inkludere nye målkrav, forbedre redegjørelser om hvordan bærekraftige investeringer «ikke skader miljøet og samfunnet i vesentlig grad», utarbeide bedre maler, mv. Det er høringsfrist frem til 4. juli 2023, hvoretter et forslag sendes til Kommisjonen.

Finanstilsynets tilråding om systemviktige foretak
Finanstilsynet har gitt sin årlige tilråding om hvilke foretak som bør anses systemviktige, og dermed oppfylle et særskilt bufferkrav på 1 eller 2 prosent jf. CRR/CRD IV-forskriften § 31. Til grunn for vurderingen ligger først og fremst kvantitative kriterier for forvaltningskapital målt mot Fastlands-Norges BNP, og utlån til publikum i Norge vs slik samlet utlån, alt basert på konsernregnskap pr. 31. desember 2022. Finanstilsynet har kommet til at DNB Bank ASA (bufferkrav 2 prosent), Kommunalbanken AS og Nordea Eiendomskreditt AS (begge bufferkrav 1 prosent) anses som systemviktige foretak etter disse kriteriene.

I tillegg anbefaler tilsynet at Sparebank 1 SR-bank anses som systemviktig etter en samlet vurdering av kvantitative og kvalitative kriterier, noe forskriften åpner for, med et bufferkrav på 1 prosent.

EUs tiende sanksjonspakke innført i Norge
Norge har innført ytterligere sanksjoner mot det russiske regimet og president Putin. Sanksjonene samsvarer med EUs tiende sanksjonspakke, og er innført i forskrift 15. august 2014 nr. 1076.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
12.04.2023
Bankrettstvister 2023 – hvor kommer tvistesakene og hva kan man gjøre for å unngå de?
Les mer
02.04.2023
Weekly 13/2023
Les mer
25.03.2023
Weekly 12/2023
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.