Weekly 19/2023

Publisert 14.05.2023 av Eleonore Foss  Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen.

I denne utgaven:

Finanstilsynets oppdaterte risikovurdering for hvitvasking og terrorfinansiering
Finanstilsynet har oppdatert sin risikovurdering for hvitvasking og terrorfinansiering; gjeldende risikoen for at rapporteringspliktige foretak under Finanstilsynets tilsyn misbrukes til hvitvaskings eller terrorfinansiering. Risikovurderingen tar blant annet for seg enkelte sektorer, produkter og tjenester der risikoen for at foretak under tilsyn misbrukes til terrorfinansiering, anses som betydelig eller høy.

I vurderingen fremheves det at risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering anses som særlig høy i  blant annet banker, betalingsforetak og agenter for utenlandske betalingsforetak, enkelte finansieringsforetak og tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester av virtuell valuta. Vurderingen danner grunnlag for Finanstilsynets risikobaserte tilsynsvirksomhet, og inneholder informasjon som forventes å inngå i rapporteringspliktiges risikovurderinger knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering.

Tilpassing av risikovurdering, rutiner og risikoklassifisering etter det norske risikobildet, er et gjenvendende tema i Finanstilsynets tilsynsrapporter. Vi bistår bankene og de øvrige finansforetakene med overholdelse av hvitvaskingsregelverket, herunder utarbeidelse av oppdaterte rutiner og dokumentasjon, samt håndtering av den praktiske etterlevelsen av regelverket. Om du eller ditt foretak har spørsmål knyttet til dette, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Finanstilsynet om anerkjennelse av makrotilsynstiltak
Finanstilsynet har besluttet at norske banker skal legge til grunn makrotilsynstiltak fra Belgia, Litauen, Nederland og Tyskland for sin virksomhet i de fire landene. Dette er i tråd med anbefalinger fra ESRB (Det europeiske råd for systemrisiko) om frivillig resiprositet. De nærmere krav for det enkelte land, og for hvilke banker de gis anvendelse på, er nærmere beskrevet i ESRBs anbefalinger.

Tvisteløsning – tvisteloven endres for å bidra til en mer effektiv rettspleie
Det er vedtatt endringer i tvisteloven som også får betydning for tvistene som bankene og de øvrige finansforetakene er eller blir involvert i. Det er generelt et ønske at rettsprosessene blir mer effektive slik at kostnadene kan komme ned.

De nye reglene innebærer blant annet

  • Krav til begrunnelse for sakskostnader, og retten gis en mer aktiv rolle i å fastsette også egne sakskostnader.
  • Retten kan i større grad beslutte rettsmekling mot partenes vilje, i den grad det skulle være hensiktsmessig.
  • Større plikt til å klarlegge tvistespørsmål under saksforberedelsen og begrense bevisføring ut fra proporsjonalitet.
  • Innstramming av adgangen til å endre krav, påstand, påstandsgrunnlag og fremlegge nye bevis.
  • Lagmannsretten gis en større adgang til å nekte anke over dom fremmet. Det skal etter de nye reglene være tilstrekkelig at lagmannsretten finner at det er «klar sannsynlighetsovervekt» for at anken ikke vil føre fram, mens kravet pr. i dag er krav om at det er «klart» at anken ikke vil føre fram.

Endringene er gitt en delt ikrafttredelse, hvor noen endringer trer i kraft allerede 1. juli 2023 og de øvrige trer i kraft fra 1. januar 2024.

Vi i Rime har satt fokus på å forebygge og å løse tvister for bank- og finanssektoren. Vi mener at vårt fortrinn er at vi kjenner bransjen, vi kjenner de ulike produktene som tilbys og vi kjenner de rettslige krav som stilles til finansforetakene. I de mange tilfeller kan vi derfor rådgi slik at tvist unngås, og kostnadene dermed holdes nede. Og kommer det først til tvist, kan vi raskt kan sette oss inn i tvistene, plassere disse rettslig og legge en god strategi for videre håndtering. Vi er opptatt av forutsigbare prosesser, og imøteser de nye reglene for bedre saksstyring.

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bistå i din sak, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Betaling for lading av el-bil
Samferdselsdepartementet har fremmet forslag til endringer i lov om infrastruktur for alternativt drivstoff. Av interesse her er at det foreslås en forskriftshjemmel for å regulere betalingsløsningene som tilbys. Forskrift er ikke foreslått så langt, men slik vi oppfatter det vil det komme et pålegg om at det skal kunne betales med betalingskort på ladestasjonene.

Motsyklisk kapitalbuffer opprettholdes på 2,5 prosent
Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent for andre kvartal 2023.

 

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
14.02.2024
Hvitvasking – regelverksguide 2024
Les mer
12.04.2023
Bankrettstvister 2023 – hvor kommer tvistesakene og hva kan man gjøre for å unngå de?
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.