Weekly 41/2023

Publisert 13.10.2023 av Eleonore Foss  Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen.

I denne utgaven:

EBA rapport med anbefalinger til Pilar 1-rammeverket for å fange opp miljømessige og sosiale risikoer
EBA har publisert sin varslede rapport med forslag til hvordan man kan fange opp miljømessige og sosiale risikoer i kapitaldekningsregelverket for banksektoren. Anbefalingene i denne omgang er utvikling av risikobaserte tiltak som innarbeides i Pilar 1-rammeverket. I denne omgang anbefales ikke såkalte grønne støttefaktorer eller brune straffende faktorer ettersom det anses vanskelig å utvikle, kalibrere og integrere slike faktorer i det eksisterende regelverket. EBA foreslår derfor kortsiktige tiltak som skal iverksettes de neste tre årene som en del av implementeringen av CRR3/CRD6. Det varsles også ytterligere tiltak for inkludering av miljømessige og sosiale risikoer på tvers av alle pilarer i regelverket.

Rådet (EU) med endelig vedtakelse av nytt forbrukerkredittdirektiv
Rådet for Den europeiske union har vedtatt det nye forbrukerkredittdirektivet, som opphever og erstatter det nåværende forbrukerkredittdirektivet fra 2008. Direktivet vil tre i kraft etter signering, og på den 20. dag etter kunngjøring i Den europeiske unions tidende. Med nytt forbrukerkredittdirektiv forventes på sikt justeringer i finansavtaleloven som gjennomfører det någjeldende direktivet.

Finanstilsynet skal utrede nye regler knyttet til kryptoaktiva (MiCA og TFR II)
Finansdepartementet har gitt Finanstilsynet i oppdrag å utrede norsk gjennomføring av forventede EØS-regler om kryptoaktiva (MiCA og TFR II) med frist 01.03.2024.

Mens MiCA-forordningen regulerer tilbydere av kryptotjenester og utstedere av kryptoaktiva, stiller TFR II krav som skal motvirke at finanssystemet benyttes til hvitvasking eller terrorfinansiering. Finansdepartementet arbeider for et norsk regelverk som gjennomfører nevnte regelverk med ikrafttredelse uten vesentlige forsinkelser sammenholdt med ikrafttredelsen i EU.

Høring: Avvikling av konsesjonspliktig virksomhet
Finansdepartement har sendt Finanstilsynets høringsnotat Avvikling av konsesjonspliktig virksomhet – Forvaltningsselskaper, AIF-forvaltere og verdipapirforetak på høring. Høringsnotatet foreslår å kodifisere gjeldende praksis knyttet til avvikling av forvaltningsselskaper, AIF-forvaltere og verdipapirforetak. Blant det som foreslås er regler om tilsyn med foretak under avvikling, pålegg om gjennomføringen av avviklingen, oppnevnelse av administrator til å sikre en forsvarlig avvikling av foretaket, samt lovfesting av plikt til å avvikle kundeforhold for verdipapirforetak. Høringsfristen er 09.01.2024.

Revidert veiledning til verdipapirhandelloven kapittel 4 – flaggeplikt
Den 1. september 2022 trådte nye flaggeregler i kraft. Endringene gjennomførte deler av direktiv 2013/50/EU i norsk rett. Direktiv 2013/50/EU endret rapporteringsdirektivet 2004/109/EF som blant annet regulerer investorers plikt til å flagge endringer i posisjoner. Finanstilsynet gav ut en veiledning til de nye reglene i september 2022.

Finanstilsynet har nå kommet med en oppdatert versjon, med endring av veiledningens punkt 5.7 "Særlig om flaggeplikt ved betingede erverv".

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
26.08.2023
Bærekraftsregulering i finansbransjen
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.