Weekly 44/2023

Publisert 03.11.2023 av Eleonore Foss  Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen.

I denne utgaven:

FATF advarer mot terrorfinansiering gjennom crowdfunding
FATF (Financial Action Task Force) publiserte denne uken er rapport som advarer mot at folkefinansiering (crowdfunding) i et voksende globalt marked for innsamling av midler til prosjekter og forretningsideer, også kan bli utnyttet til terrorfinansiering. Selv om flertallet av kampanjer om folkefinansiering er lovlige, har terrorgrupper som ISIL og Al-Qaida samt individer og grupper drevet av etnisk eller rasemotivert terrorisme, funnet måter å misbruke disse plattformene på.

FATF trekker frem fire hovedmåter folkefinansiering blir misbrukt på:

  1. Gjennom å kamuflere innsamlingskampanjer som humanitære eller med veldedige formål.
  2. Ved bruk av dedikerte folkefinansiering-plattformer eller nettsider som gjør det vanskelig å avdekke ulovlig aktivitet.
  3. Gjennom utstrakt bruk av sosiale medier og meldingsapper for å lede brukerne til spesifikke innsamlinger.
  4. Ved samspill mellom folkefinansiering og virtuelle aktiva, som Bitcoin og privacy coins, som kan gjøre det vanskelig å spore og regulere transaksjoner.

FATF peker på at effektiv selvregulering av plattformer og strengere regulering er nødvendig for å identifisere og forhindre misbruk.

I lys av rapportens funn oppfordrer FATF land og aktører i folkefinansieringindustrien til å erkjenne og forstå risikoene forbundet med terrorfinansiering gjennom folkefinansiering, og iverksette risikobaserte tiltak for å demme opp for potensielt misbruk. Videre understrekes viktigheten av tverrnasjonal innsats og samarbeid for å beskytte mot bruk av folkefinansieringsplattformer til å finansiere terrorhandlinger, både innenlands og utenlands. Rapporten inneholder også en liste over risikoindikatorer som skal kunne hjelpe til å identifisere mistenkelige aktiviteter relatert til folkefinansiering.

Veivalg for klimapolitikken mot 2050
Klimautvalget 2050 har avgitt en utredning om hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. For finansbransjen vises det til at næringen vil spille en rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet, blant annet under henvisning til at finansmarkeder er framoverskuende og vil reflektere forventninger til fremtiden gjennom prising. Taksonomien og den norske gjennomføringen gjennom lov om bærekraftig finans, samt CSRD (EUs Corporate Sustainability Reporting Directive), trekkes frem som sentrale tiltak for å legge til rette for at finansmarkedene kanaliserer kapital til lønnsomme bærekraftige aktiviteter og prosjekter, under henvisning til behovet for tilstrekkelig selskapsinformasjon.

Nytt forbrukerkredittdirektiv publisert i EU-tidende
Det nye forbrukerkredittdirektivet, som opphever og erstatter det nåværende forbrukerkredittdirektivet fra 2008, ble 30. oktober kunngjort i Den europeiske unions tidende. Direktivet vil etter dette tre i kraft på den 20. dag etter kunngjøringen, men med en nærmere angitt implementeringsperiode i EU. Med nytt forbrukerkredittdirektiv forventes justeringer i finansavtaleloven som gjennomfører det någjeldende direktivet, og et initiativ til norske tilpasninger kan kanskje ventes om ikke altfor lenge.

Vi er godt kjent med endringene som kommer med nytt forbrukerkredittdirektiv. Dersom du har spørsmål til dette regelverket, er du velkommen til å ta kontakt.

FATF med oppdatering av høyrisikoland
FATF har lagt til Bulgaria på listen over høyrisikoland. Samtidig har de fjernet Albania, Cayman Islands, Jordan og Panama fra samme liste. Listeføring fra FATF indikerer geografisk risiko som skal hensyntas jf. hvitvaskingsforskriften § 4-9.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
14.02.2024
Hvitvasking – regelverksguide 2024
Les mer
07.12.2022
Hvordan blir fremtidens forbruksfinansiering?
Les mer
26.08.2023
Bærekraftsregulering i finansbransjen
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.