Weekly 45/2023

Publisert 12.11.2023 av Eleonore Foss  Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen.

I denne utgaven:

Lovproposisjon med forslag til endringer i bankregelverket om utbytte, utenlandsk datterselskap, mv.
Regjeringen har lagt frem Finansdepartements proposisjon med forslag til enkelte endringer  i finansforetaksloven.  De foreslåtte endringene gjelder blant annet:

  1. Endring av reglene om utdeling av utbytte i finansforetak. EBA har som kjent ment at norske aksjer og egenkapitalbevis ikke er i samsvar med kapitalkravsreglene i CRR/CRD. Det foreslås i proposisjonen å fjerne eiernes mulighet til å anmode tingretten om å fastsette et høyere utbytte enn det som er besluttet av generalforsamlingen. For sparebanker foreslås at utdeling av utbytte utover bankens overskudd fra utjevningsfondet krever samtykke fra Finanstilsynet. Det hører til saken at det her er satt ned et utvalg til å se på kapitalstrukturen i sparebanksektoren, og utvalget vil formodentlig se nærmere på Finanstilsynets øvrige forslag fra tidligere i år.
  2. Innføring av en teknisk endring for å være i samsvar med BRRD med avklaring av prioriteten for visse eldre kapitalinstrumenter ved krisehåndtering eller avvikling under offentlig administrasjon.
  3. Forenkling av meldeplikten ved grensekryssende konsernetableringer med datterforetak i annet EØS-land. I hovedsak samordnes informasjonskravet med det som gjelder til det aktuelle datterselskaps hjemstatsmyndigheter, og visse inngrepshjemler for Finanstilsynet fjernes.

Sistnevnte er blant annet et resultat av at EFTA Surveillance Authority mener at dagens regler for slike konsernetableringer er i strid med EØS-retten og har stevnet Norge for EFTA-domstolen. Finansdepartementet mener at bestemmelsen ikke er i strid med EØS-retten, men foreslår nå likevel det som omtales som en forenkling av reglene.

Høring – definisjon av PEP (politiske eksponerte personer), mv.
Finansdepartementet har sendt et forslag om endringer i hvitvaskingsloven, hvitvaskingsforskriften samt verdipapirfondforskriften på høring. Forslaget kommer i lys av kravet i EUs femte hvitvaskingsdirektiv (direktiv (EU) 2018/843) om at medlemsstatene skal utarbeide og ajourføre en liste som angir de nøyaktige funksjoner som gir status som PEP. Finansdepartementet er opplyst å arbeide med en slik liste, og har i den forbindelse foreslått at formuleringen av den gjeldende definisjonen av PEP som en uttømmende liste i hvitvaskingsloven § 2 f endres, herunder ved at departementet gis en forskriftshjemmel til å fravike definisjonen. Finansdepartementets listeutkast er opplyst å komme på høring på et senere tidspunkt. For øvrig innebærer forslaget inkurierettinger av utdaterte henvisninger i hvitvaskingsforskriften og verdipapirfondforskriften. Høringsfristen er 20.12.2023.

Tematilsyn om sanksjonsscreening
Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn om bankenes etterlevelse av forpliktelser til screening av sanksjoner, og publiserte denne uken en rapport fra tematilsynet. Tilsynet fant at treffsikkerheten i systemene som ble benyttet var lav, spesielt ved manipulerte data, noe som er alvorlig med tanke på raskt skiftende geopolitiske forhold og nye sanksjonsforpliktelser, som Russlands angrep på Ukraina i 2022. Finanstilsynet understreker at selv om mange banker bruker innkjøpte systemer, er de selv ansvarlige for at disse oppfyller regelverkets krav og for å kjenne til systemenes svakheter.

Ny plattform for Løsøreregisteret – raskere tinglysing av panteretter
Løsøreregisteret er lansert på den nye Registerplattformen som en del av BRsys-prosjektet. Dette er et prosjekt som skal samle alle Brønnøysundregistrenes tjenester på en felles nasjonal plattform. Formålet er å føre pant og tinglysinger fra manuell registering til digital og umiddelbar registrering. Endringen skal redusere saksbehandlingstiden ved registeret, og oppslag i registeret skal kunne skje i sanntid.

EU-domstolen om misligholdsanksjoner i låneavtaler
EU-domstolen har kommet med en såkalt foreløpig avgjørelse («preliminary ruling») i en sak om mislighold av banklån som løp over 20 år. Saken har bakgrunn fra Slovakia hvor en bank hadde begjært tvangssalg av boligen til to kunder etter at de hadde misligholdt €1.000,- fordelt på tre måneders mislighold. En slik misligholdsklausul var tillatt etter slovakisk rett, forutsatt at kreditor varslet med en tilleggsfrist på 15 dager. Basert på innsigelser fra kundene, spurte den slovakiske domstolen EU-domstolen om en slik klausul var lovlig under EU-retten. EU-domstolen svarte at den nasjonale domstolen må vurdere proporsjonaliteten mellom bankens krav og alvorligheten av forbrukerens mislighold. Dette inkluderer å vurdere forbrukerens kontraktsbrudd i forhold til lånebeløpet og avtalens varighet, samt konsekvensene av å kaste familien ut av boligen. Hvis klausulen anses som urimelig, må domstolen ekskludere dens anvendelse. Avgjørelsen har ikke direkte overføringsverdi til norsk rett, men illustrerer grensene for urimelige klausuler og hvordan misligholdsklausuler bør tolkes og anvendes.

ESMA har satt cyberrisiko som en tilsynsprioritet
ESMA opplyser å ha endret fokus i sine strategiske tilsynsprioriteter (USSP’er) til cyberrisiko, digital motstandsdyktighet og ESG-rapportering. USSP’er er et viktig verktøy hvor ESMA koordinerer og fokuserer tilsynsaksjoner sammen med nasjonale tilsynsmyndigheter. Endringen skal tre i kraft fra 2025, sammenfallende med implementeringen av DORA (Digital Operational Resilience Act). Fokuset på ESG for å bekjempe grønnvasking og forbedre bærekraft i finansrådgivning skal fortsette, mens cyberrisiko erstatter gjeldende prioritet på markedets datakvalitet.

FATF med rapport om cyber-initiert svindel
Cyber-initiert svindel har vokst raskt internasjonalt, både i antall og geografisk spredning, og påvirker enkeltpersoner, organisasjoner og økonomier globalt. Denne kriminaliteten, som ofte innebærer hurtig overføring av midler til ulike jurisdiksjoner, representerer en omfattende global utfordring. FATF har i samarbeid med Interpol og Egmont Group analysert utviklingen av denne svindelen og koblingen til andre forbrytelser. Rapporten trekker frem tiltak for å motvirke cyber-initiert svindel, samtidig som den identifiserer risikoindikatorer og effektive tiltak for å hjelpe både offentlige og private aktører i å oppdage og forhindre slik svindel og tilhørende hvitvasking.

Umiddelbare betalinger i euro – foreløpig enighet mellom Rådet og Europarlamentet
Rådet og Europaparlamentet har inngått en foreløpig avtale om nytt regelverk vedrørende umiddelbare betalinger (instant payments) i euro i EU og EØS. Betalingstjenesteleverandører skal med nytt regelverk bli pålagt å tilby umiddelbare betalinger i euro, med gebyrer som ikke overstiger de som gjelder for standard overføringer. Umiddelbare betalinger vil tillate overføringer innen ti sekunder, inkludert utenfor kontortid. Lovgiverne ble også enige om blant annet å gi betalings- og e-pengeinstitusjoner tilgang til betalingssystemer, ved å endre Settlement Finality Directive.

Motsyklisk kapitalbuffer
Norges Bank har besluttet å holde det motsykliske bufferkravet forbanker uendret på 2,5 prosent.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
14.02.2024
Hvitvasking – regelverksguide 2024
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.