Tre ting du bør vite om kontantstøtteordningen til bedriftene

Publisert 03.04.2020 av Harald Sætermo 

Regjeringen la i dag frem forslag til lov om midlertidig tilskuddsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av utbruddet av koronaviruset (Covid-19). Vi har satt oss inn i ordningen, og oppsummert det vi mener er det viktigste å kjenne til.

Regjeringen la i dag frem forslag til lov om midlertidig tilskuddsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av utbruddet av koronaviruset (Covid-19). Det legges opp til en detaljert regulering gjennom senere forskrift, men hovedtrekkene følger av dagens lovforslag. Ordningen må notifiseres og godkjennes av ESA før den kan iverksettes, men det tas sikte på å få dette raskt på plass slik at utbetalinger kan foretas i løpet av april.

Målet for ordningen er å holde levedyktige virksomheter flytende og utenfor konkurs. Gjennom den nye ordningen kan foretak få en økonomisk kompensasjon i de månedene som er preget av strenge smitteverntiltak.

Vi har sett nærmere på den foreslåtte tilskuddsordningen, og oppsummert hovedtrekkene nedenfor: 

1. Hvilke bedrifter kan få tilskudd?

• Foretak som har ansatte, er registrert i foretaksregisteret og skattepliktig i Norge per 1. mars 2020, kan søke om tilskudd. Dette gjelder også enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltakernes hovedinntektskilde. Merk at det er enkelte unntak, blant annet for finansforetak og andre selskaper med investeringsvirksomhet som hovedformål, private barnehager, luftfartsselskaper, frivillige organisasjoner, og foretak under konkursbehandling.
• Ordningen gjelder bedrifter som har fått pålegg om å stenge sin virksomhet gjennom statlige smitteverntiltak, bedrifter som opplever at driften hemmes av manglende leveranser eller mangel på arbeidskraft som følge av virusutbruddet, og bedrifter som opplever svekket etterspørsel som følge av virusutbruddet.
Omsetningen i foretaket må ha falt som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Det er foreslått at foretak må ha hatt et omsetningsfall på 30 % for å ha rett på tilskudd gjennom ordningen. Terskelverdien for mars settes til 20 %. Omsetningsfallet skal måles i prosent utfra omsetningen i en normal og sammenlignbar periode.

2. Hvordan fungerer tilskuddsordningen?

• Ordningen vil være søknadsbasert, hvor midlene som tildeles vil være kompensasjon for tapt omsetning. Av den grunn vil tilskuddet også være å anse som skattepliktig inntekt.
• Støtten vil beregnes ut fra omsetningsnedgangen i den enkelte virksomhet. Bedrifter som er nedstengt som følge av statlige vedtak kan få en høyere kompensasjonsgrad. Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai 2020, og utbetalingene vil skje månedlig og etterskuddsvis. Tilskuddsordningen kan benyttes sammen med garanti- og låneordningen for små og mellomstore bedrifter som vi tidligere har omtalt.
• Tilskuddet er ment å dekke en andel av foretakets uunngåelige, og faste utgifter i månedene med redusert aktivitet. Som eksempler på uunngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader.
• Tilskuddet vil maksimalt utgjøre 90 % av kostnadene som nevnt ovenfor for virksomheter som er stengt ned ved statlig vedtak og 80 % for andre virksomheter. Som begrunnelse for at det ikke kompenseres for 100 % er det vist til at kreditorer til rammede virksomheter, slik som gårdeiere og banker, bør bidra i samfunnsdugnaden. Det vil for øvrig ikke bli utbetalt tilskuddsbeløp under kr 5 000, og det vil være en øvrig grense på 30 millioner kroner per foretak per måned.
• Tilskuddet for selskaper som opplever omsetningsfall på 30 pst. eller mer beregnes utfra følgende formel:

Tilskudd = Omsetningsfall i % x (uunngåelige faste kost. - egenandel) x justeringsfaktor

Justeringsfaktoren er andelen av kostnadene som dekkes, som beskrevet over. Egenandelen settes til 0 kroner for virksomheter som har fått pålegg om å stenge og 10 000 kroner for øvrige virksomheter. For eksempel: En virksomhet i drift med et omsetningsfall på 50 % og uunngåelige faste kostnader på kr 70 000, kan få et tilskudd på kr 24 000.

3. Hvordan søker bedriften?

• Fastsetting og utbetaling av tilskudd skal skje gjennom en mest mulig automatisert søknadsordning. Det skal utvikles digitale tjenester hvor søknadsberettigede kan søke om støtte, og hvor søknaden behandles automatisk på grunnlag av opplysningene fra søker og opplysninger som innhentes fra offentlige myndigheter og andre. Det legges opp til en ordning med risikobasert kontroll, både i forbindelse med tildelingen av støtte og i form av etterkontroll. Det er Skatteetaten som har fått rollen som tilskuddsmyndighet.
• Foretaket må søke om støtte for hver måned.

Det ovenfor gjengitte er slik vi ser det hovedtrekkene i ordningen, men ordningen reiser selvfølgelig en rekke særlige spørsmål som vi ikke går inn på i denne omgang.

Vi i Rime Advokatfirma følger regelverksutviklingen nøye og bistår kontinuerlig bedrifter med juridiske spørsmål i kjølvannet av koronavirusutbruddet og myndighetenes tiltak. Ta gjerne kontakt med en av oss dersom du trenger juridisk bistand for å håndtere situasjonen som har oppstått.


Artikkelen er skrevet av Harald Sætermo, Simen A Uggerud og Ingvild Ekaas

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.