Weekly 20/22

Publisert 23.05.2022 av Harald Sætermo

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post, eller følg på Linkedin.

Ny finansavtalelov: Utkast til forskrifter på høring

Justisdepartementet har sendt et forslag til forskrifter til ny finansavtalelov på høring. Den nye finansavtaleloven ble som kjent vedtatt 18. desember 2020. Det er nå ventet at den vil tre i kraft 1. januar 2023 slik vi tidligere har omtalt.

Den nye loven må utfylles av forskrifter, både for å gjennomføre resterende deler av rettsakter fra EU/EØS og for å utfylle lovens bestemmelser. Dagens forskrifter skal også erstattes. Både loven og forskriftene reiser en rekke spørsmål som vi ikke går inn på i denne omgang.

Av tema som er diskutert i høringsnotatet nevnes:

 • lovens anvendelse utenfor «formuesrettens område»
 • lovens anvendelse for fondsforvaltningsselskaper
 • lovens anvendelse for Husbanken og for kommunenes startlån
 • elektronisk signatur
 • renteberegning
 • kontoavtaler og betalingstjenester for mindreårige under barnevernets omsorg
 • markedsføring
 • opplysningsplikt, forklaringsplikt, kredittvurdering og avslagsplikt

Aktører som er berørt av finansavtaleloven bør vurdere betydningen av forskriftsforslaget og eventuelt inngi høringsuttalelse innen fristen 19. august 2022. Vi minner også om at loven innebærer betydelige endringer sammenlignet med gjeldende finansavtalelov. Dette vil fordre revidering av dokumentasjon og rutiner, samt opplæring av ansatte i bankene og de øvrige finansforetakene. Ta gjerne kontakt med oss for å avklare hvilke tiltak som må iverksettes, og hvordan vi kan bistå.

Finansklagenemndas årsrapport 2021 er publisert

Finansklagenemnda har publisert sin årlige rapport som beskriver nemndas virksomhet for 2021. For bank og finans nevnes:

 • Økning i klager knyttet til lån, betalingsformidling, phising, og oppsigelse knyttet til hvitvaskingsregelverket.
 • Medholdsandelen for forbrukere er ca 20 % for bank og finans.
 • 54 % av skriftlige henvendelser til Finansklagenemnda tas ikke til behandling/avvises fra behandling.
 • 26 % av nemndsavgjørelsene i favør av forbruker tas ikke til følge av foretakene.

Verdipapirfond: Finanstilsynet med undersøkelse av prisingen av fond

Fra 1. januar 2018 kom det nye regler om distributørenes adgang til å motta vederlag fra andre enn kunden. Finanstilsynet har nå publisert en undersøkelse av utviklingen i prisingsmodellene i lys av det nye regelverket. Hovedfunnene er referert som:

 • Gebyrstrukturen for verdipapirfond er kompleks og lite transparent, og det er krevende for forbrukere å kartlegge og sammenligne priser mellom fond. Tilpasninger til nytt regelverk har gitt mer kompliserte løsninger for alle aktører.
 • Kundens sluttpris for aktivt forvaltede aksjefond er redusert. Prisene var på vei ned i årene før nye regler 1. januar 2018, men prisnedgangen tiltok fra 2019.
 • Kombinasjonsfond viser marginal prisnedgang. Indeksfond viser ingen prisendring, men undersøkelsen indikerer prisoppgang når de nye prismodellene etter hvert får større gjennomslag i kundenes fondsbeholdning.
 • Distributørleddet står for hele prisnedgangen i aksjefond. Forvaltningsselskapene har redusert forvaltningsgodtgjørelsen mindre enn reduksjonen i betalingene.

Markedsføring i SoMe: Forbrukertilsynet med oppdatert veiledning

Forbrukertilsynet har oppdatert sin veiledning for markedsføring i sosiale medier. Veiledning er ikke spesielt utviklet for bank og finans, men er relevant også for denne bransjen. De aktører som bruker SoMe bør derfor vurdere sin markedsføring opp mot den reviderte veiledningen. Veiledning om markedsføring mot barn og unge er for øvrig også oppdatert.

Høring: Forskrift om unntak fra finansforetaksloven for avtaler inngått av amerikanske styrker

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om unntak fra finansforetaksloven for avtaler inngått av amerikanske styrker med finansforetak. Forslaget har bakgrunn i samarbeidsavtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA. Det skal etter denne legges til rette for at amerikanske styrker kan inngå avtaler med finansforetak om å tilby banktjenester og andre finansielle tjenester som ivaretar formålene med avtalen uten å måtte oppfylle krav i blant annet finansforetaksloven.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss:

Utvalgte artikler

15.05.2022

Weekly 19/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer
08.05.2022

Weekly 18/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer
01.05.2022

Weekly 17/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer