Weekly 41/2022

Publisert 16.10.2022 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post.

Låneformidlingsloven – forslag fremmet for Stortinget
Finansdepartementet har fremmet et forslag til lov om låneformidling (låneformidlingsloven). Loven gjennomfører det man kan kalle de offentligrettslige delene av boliglånsdirektivet i norsk rett, mens de privatrettslige delene av boliglånsdirektivet er gjennomført i ny finansavtalelov. Lovforslaget vil blant annet regulere

  • krav til tillatelse ved låneformidling,
  • grensekryssende virksomhet,
  • krav til ledelse og ansatte,
  • forsikringsplikt,
  • krav til virksomheten, og
  • register over låneformidlere.

Det er grunn til å vente at lovforslaget i mer eller mindre uendret form vil gå gjennom Stortinget og bli vedtatt som lov. For aktører som driver låneformidlingsvirksomhet (finansagenter og finansmeglere) er det viktig å gjøre seg kjent med den nye loven og starte forberedelsene for å kunne overholde kravene som kommer med den. Har du spørsmål til lovforslaget eller trenger bistand vedrørende implementering av kravene etter ny lov, kan du gjerne kontakte oss her i Rime.

Rettsvern løsøre: Dommen om Aurstad Maskinutleige AS blir ikke gjenåpnet
Vi har tidligere omtalt Høyesteretts dom i saken om Aurstad Maskinutleige AS. Dommen slo fast at det alminnelige rettsvernskravet for beskyttelse mot selgers kreditorer ved salg av ikke-realregistrerbart løsøre er overlevering til erververen eller fratakelse av rådigheten. De tapende parter i dommen har i ettertid begjært dommen gjenåpnet. De har anført at en av dommerne i en juridisk fagbok hadde uttalt seg på en slik måte om rettsspørsmålet i saken at han måtte anses inhabil ved behandlingen.

Høyesterett har nå i en kjennelse tatt stilling til begjæringen om gjenåpning og anførselen om inhabilitet. Begjæringen ble forkastet da dommeren ikke ble ansett inhabil. Retten uttalte at det er en høy terskel for at en dommer skal bli inhabil som følge av uttalelser i juridisk litteratur. Generelle uttalelser vil ikke være nok, og inhabilitet vil normalt bare foreligge dersom det er nærliggende å oppfatte dommerens uttalelser som endelige og myntet på den konkrete saken som står til behandling. Retten fremhever at dersom dommeren har gitt uttrykk for et særlig sterkt engasjement, og uttalelsene har kommet nært opp til avgjørelsen, så kan det underbygge inhabilitet. Etter en samlet vurdering kom retten til at dommeren i nevnte sak ikke var inhabil til å delta, og da ble det heller ingen gjenåpning.

Valutaregisterloven – høring forslag om utvidet rapporteringsplikt
Finansdepartementet har i et høringsnotat foreslått å utvide rapporteringsplikten for transaksjoner under 25 000 kroner med utenlandske brukersteder. Transaksjoner med utenlandske brukersteder under 25 000 kroner skal pr. i dag rapporteres på aggregert nivå per måned per kort. Etter forslaget skal det gis opplysninger om brukerstedets navn og aggregert beløp per måned per brukersted, samt antall overføringer som inngår i det aggregerte beløpet.

Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån – høring
Kunnskapsdepartementet har i et høringsnotat foreslått en ny forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån. Forslaget viderefører gjeldende forskrifts regulering, men ny forskrift skal ikke gjelde for bare ett år av gangen – men inntil den blir opphevet. Det foreslås også økt sletting av gjeld for låntakere i Finnmark og tiltakssonen i Nord-Troms, og endringer i reglene om sletting av gjeld for låntakere fra utviklingsland mv.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.