Weekly 47/2022

Publisert 26.11.2022 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post.

EBA publiserer retningslinjer for ekstern kundeonboarding
EBA har publisert retningslinjer for bruk av eksterne løsninger for gjennomføring av kundetiltak ved etablering av kundeforhold. Retningslinjene tar sikte på å etablere felles standarder for hvordan rapporteringspliktige kan gjennomføre kundeetableringer uten fysisk oppmøte, i tråd med hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynet har tidligere signalisert at disse vil bli fulgt også i Norge.

Retningslinjene kommer bare en uke etter at Finanstilsynets nye veileder til hvitvaskingsloven ble publisert.

Har du spørsmål til de nye retningslinjene, Finanstilsynets veileder, eller til hvitvaskingsregelverket for øvrig, er du velkommen til å ta kontakt med oss her i Rime.

Register over reelle rettighetshavere: EU-domstolen underkjenner tilgjengeliggjøring av opplysninger for alle
I Norge har det over lengre tid vært arbeidet med å få et register over reelle rettighetshavere på plass etter at loven om register over reelle rettighetshavere ble vedtatt i 2019. Loven trådte delvis i kraft i 2021, og har i tråd med EUs regelverk krav til at «enhver» skal ha tilgang til registrerte opplysninger om reelle rettighetshavere.

I en nylig dom fra EU-domstolen er bestemmelsen om at opplysningene om reelt eierskap til selskaper skal være tilgjengelig i alle tilfeller for ethvert medlem av allmennheten kjent ugyldig da den anses å være i strid med personvernregelverket. Domstolen anerkjenner at bekjempelse av hvitvasking er en oppgave i allmennhetens interesse, men at tilgjengeliggjøringen etter direktivet ikke er begrenset til hva som er strengt nødvendig eller forholdsmessig i forhold til målet som tilstrebes. Vi antar at norsk regelverk vil tilpasses dommen, enten ved lovendring eller i forskriftsbestemmelser.

Vi mener dommen illustrerer en gjenvendende problemstilling: Ulike myndighetsorganer utarbeider regelverk for å oppnå mål innenfor sine respektive ansvarsområder, men uten å avstemme sin regelverksutforming i tilstrekkelig grad mot annet regelverk. Personvernregelverket og hvitvaskingsregelverket, som er oppe i denne dommen, har flere uavklarte berøringspunkter. Tilsvarende er konflikten mellom personvernregelverket og omfattende krav til utlevering av personopplysninger ved kredittvurderinger. Dommen er slik vi ser det et klart signal om at de som utarbeider regelverk i større grad må sortere ut disse regelverkskonfliktene, og ikke overlate problemet med inkonsistente regelverk til rettsanvenderen.

Finanstilsynet om forsvarlig vurdering av kundens betjeningsevne i henhold til utlånsforskriften § 5
Utlånsforskriften § 5 stiller krav til vurdering av betjeningsevne ved forbrukslån og boliglån. Det kreves at kunden skal ha tilstrekkelige midler til å dekke normale utgifter til livsopphold selv ved en renteøkning på 5 prosentpoeng på kundens samlede gjeld. Forskriften gir nærmere anvisning på hva som skal inngå i beregningen av kundens inntekter og utgifter, og dette er ytterligere presisert i Finanstilsynets rundskriv 1/2021.

Finanstilsynet har nå publisert et brev hvor det gis nærmere redegjørelse for Finanstilsynets forventninger blant annet til innholdet i kredittvurderingene, herunder om beregning av utgifter til livsopphold, tillegg til SIFO-satser, og krav til dokumentasjon for kredittvurderingen. Det som fremkommer her er gjenkjennelig fra senere tilsynspraksis.

For øvrig venter vi på revidert utlånsforskrift som skal tre i kraft fra 1.1.2023. Endringsforslagene har vært på høring frem til 14. november, og Departementet forventes å fastsette den nye forskriften før nyttår.

Med ny finansavtalelov som trer i kraft 1.1.2023 kommer det også endrede krav til kredittvurderingen, og den nye avslagsplikten introduseres.

Har du spørsmål til kravene til kredittvurdering eller til ny finansavtalelov, er du velkommen til å ta kontakt med oss her i Rime.

EU vedtar regler om bedre kjønnsbalanse i børsnoterte selskap
Europaparlamentet har godkjent direktivet om bedre kjønnsbalanse i børsnoterte selskap. Direktivet innebærer blant annet prinsipper om

  • 40 % av menige styreposisjoner, eller 33 % av alle styreposisjoner, bør gå til det underrepresenterte kjønn
  • Det bør være sanksjoner med avskrekkende virkninger for virksomheter som ikke overholder reglene
  • Reglene gjelder ikke for små og mellomstore virksomheter med færre enn 250 ansatte.

Innen utgangen av juli 2026 skal alle store børsnoterte virksomheter i EU iverksette tiltak som sikrer flere kvinner i styrene. Det er krav til offentliggjøring av kjønnsfordeling, og dersom kravene ikke er innfridd, skal det opplyses hvordan virksomheten planlegger å innfri disse.

Vi forventer at det med tiden vil komme nærmere tilpasninger i norsk rett til det nye direktivet.

Endringer i finansforetaksforskriften – Solvens II
Det er vedtatt endringer i finansforetaksforskriften vedrørende avvikling av forsikringsforetak.

Garantier etter boligoppføringsloven – meglers ansvar
Finanstilsynet har publisert et brev om meglers ansvar for at det stilles garantier etter boligoppføringsloven. Brevet er et svar til et meglerforetak som har uttrykt bekymring for at det er vanskelig for meglerforetaket å vurdere om garantiene som stilles er tilfredsstillende etter loven.

 

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
12.12.2022
Utlånsforskriften 2022
Les mer
07.09.2022
Ny finansavtalelov – dette må banker og berørte foretak ha kontroll på
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.