Weekly 49/2022

Publisert 12.12.2022 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post.

Kapitalmarkedsunionen: Forslag fra EU-kommisjonen om clearing, harmonisering og forenkling av insolvensretten, samt lettelser i regelverket om notering
EUs kapitalmarkedsunion ble lansert i 2015 med det formål å frigjøre kapital ved å utvikle det indre kapitalmarkedet. Med sterkere kapitalmarkeder ønsket man å utløse ytterligere investeringer fra EU og resten av verden, i større grad koble investeringer med prosjekter på tvers av Europa, stabilisere det finansielle systemet og styrke den finansielle integrasjon, samt å øke konkurransen. Kommisjonen vedtok høsten 2020 en ny handlingsplan for kapitalmarkedsunionen med 16 nærmere angitte tiltak.

I forrige uke tok EUs arbeide med kapitalmarkedsunionen et betydelig skritt videre i form av et lovforslag fra EU-kommisjonen. Lovforslaget inneholder tre hovedelementer

  1. Harmonisering og forenkling av insolvensprosessene i EU-statene
  2. Sørge for effektiv og velfungerende clearing
  3. Forenkling av noteringsprosessene

Les mer om forslaget i vår artikkel hvor vi har sett nærmere på hva som foreslås.

Utlånsforskriften
Finansdepartementet har fastsatt endringer i utlånsforskriften. Vi fikk utlånsforskriften første gang i desember 2020 da den erstattet henholdsvis boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften. Selv om forskriften har en permanent karakter og skal gjelde ut 2024, var det forutsatt at den skulle vurderes i 2022. Resultatet av denne vurderingen foreligger nå i form av en revidert forskrift. Vi har sett på de mest sentrale endringene, hva som ikke ble endret og hva vi mener burde vært endret.

Les mer om den reviderte forskriften i vår artikkel her.

Finanstilsynet med vedtak om krav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL)
Finanstilsynet har 8. desember 2022 fastsatt minstekrav til summen ansvarlig kapital og konvertibel gjeld for 11 banker.

Finanstilsynet om risikovekting av boliglån og næringseiendomslån
Finanstilsynet har på anmodning fra Finansdepartementet vurdert risikovekting av bolig- og næringseiendom i banker som bruker standardmetoden for kredittrisiko. Tilsynet har også vurdert IRB-bankenes LGD-gulv for lån med sikkerhet i bolig- og næringseiendom. Les mer om vurderingene i Finanstilsynet brev av 30.11.2022.

Forbrukertilsynet mener bankene bryter loven ved misbruk av bankkonto
Forbrukertilsynet har sendt brev til alle landets banker hvor det anføres at bankene bryter finansavtaleloven ved å ikke tilbakeføre trekk som kunden ikke har godkjent. Forbrukertilsynet anfører at dersom kunden klager, så kan enten banken tilbakeføre med fradrag for egenandel, eller så må saken bringes inn til Finansklagenemnda for vurdering.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
07.09.2022
Ny finansavtalelov – dette må banker og berørte foretak ha kontroll på
Les mer
12.12.2022
Utlånsforskriften 2022
Les mer
12.12.2022
Kapitalmarkedsunionen – forbedring av clearing, enklere notering, og felles insolvensregler
Les mer