Weekly 24/2023

Publisert 19.06.2023 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen.

I denne utgaven:

Lovendringer – digitaliseringsdirektivet, moderniseringsdirektivet og bufferfond pensjon
Det er kommet noen lovendringer med relevans for finansbransjen.

Foretaksregisterloven er endret jf. innarbeidelse av digitaliseringsdirektivet. Vi har tidligere omtalt forslaget her. Det er vedtatt delt ikrafttredelse.

Markedsføringsloven er endret jf. innarbeidelse av moderniseringsdirektivet. Vi har tidligere omtalt forslaget her. Ikrafttredelse skal være 1. oktober 2023.

Foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven er endret jf. innføring av bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter. Vi har tidligere omtalt forslaget her. Det er vedtatt delt ikrafttredelse.

Forskriftsendringer – bærekraftig finans og rekonstruksjon
Det er også kommet noen forskriftsendringer med særskilt relevans for finansbransjen.

Det er tatt inn endringer i forskrift om bærekraftig finans § 2 ved henvisning til endringer ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1214 (supplerende kriteriesett som dekker enkelte aktiviteter knyttet til naturgass og kjernekraft).

Unntak for fortrinnsretten for skatte- og avgiftskrav etter dekningsloven § 9-4 første ledd nr. 1, 3, 4 og 5 under rekonstruksjonsloven er vedtatt videreført til 1. juli 2025.

Det er tatt inn endring i forskrift om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak slik at forskriften skal gjelde til 1. januar 2025.

Elektronisk tinglysing av skip og rettigheter i skip
Nærings- og fiskeridepartementet har lagt frem en proposisjon med forslag til elektronisk tinglysing av skip og rettigheter i skip mv. Endringene vil åpne for fullelektronisk registrering i norsk ordinært skipsregister (NOR), skipsbyggingsregisteret (BYGG) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Ved forskriftsendring i NIS- og NOR-forskriftene i 2020 ble det åpnet for mottak av elektroniske skipsskjøter og pantedokumenter. Endringen som foreslås nå skal åpne for elektronisk mottak av alle dokumenttyper som inngår i skipsregistrering.

Gjennomføring av DORA i norsk rett – mandat til Finanstilsynet
Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å utrede behovet for endringer i norsk rett for å gjennomføre forventede EØS-forpliktelser som svarer til DORA-forordningen og tilhørende endringsdirektiv. DORA-forordningen er EUs rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle motstandsdyktighet. Forordningen definerer og harmoniserer krav til finansinstitusjoners håndtering og vurdering av IKT-risiko, og har som mål å styrke næringens operasjonelle digitale motstandskraft. Utredningen er bedt om å være ferdigstilt innen 28.09.2023.

EBA har publisert resolvability testing guidelines
EBA har publisert sine «resolvability testing guidelines». Retningslinjene stiller krav til både institusjonene som omfattes – blant annet om egenkontroll -  og til tilsynsmyndighetene – blant annet til testprogram. De mest komplekse bankene skal også utvikle en såkalt «master playbook».

Bærekraftig finans – nye forslag fra Kommisjonen
Kommisjonen har fremmet forslag med formål å videreutvikle og styrke EUs rammeverk for bærekraftig finans. Forslagene omfatter:

  • Nye aktiviteter legges til EUs taksonomi.
  • Ny regulering av tilbydere av ESG-ratinger.
  • Forbedring av brukervennlighet for rammeverket for bærekraftig finans.
  • Tiltak for å legge til rette for overgang til bærekraftig finans.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
09.04.2022
Rekonstruksjonsloven for restrukturering av selskap og gjeld
Les mer
11.06.2023
Weekly 23/2023
Les mer
28.05.2023
Weekly 21/2023
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.