Weekly 23/2023

Publisert 11.06.2023 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen.

I denne utgaven:

Finanstilsynet advarer mot ulovlig finansiell bistand ved finansiering av kontoreiendom
Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn om bankenes finansiering av kontoreiendom. Finansiering av kontoreiendom og næringseiendom generelt utgjør en stor andel av bankenes utlån til bedriftsmarkedet, og i rapporten påpekes visse risikofaktorer ved finansiering av kontoreiendom. Blant risikofaktorene som trekkes frem finner man:

  • Sikkerheten ligger i et annet selskap enn låntakerselskapet, typisk ved at morselskap tar opp lån for å kjøpe datterselskapet som eier kontoreiendommen. Dette representerer en risiko ved at den finansielle bistanden ikke følger kravene i aksjeloven, fortrinnsvis aksjeloven § 8-10. Men det kan også være særkreditorer i datterselskapet som har covenants som hindrer utdelinger til morselskapet som er nødvendig for å betjene oppkjøpsfinansieringen.
  • Finanstilsynet frykter at låntakerne vil rammes hardt av renteøkninger, og påpeker også risikoen ved at løpetid på lån er vesentlig kortere enn finansieringsbehovet – og det oppstår en refinansieringsrisiko. I enkelte banker er det også betydelig innslag av avdragsfrihet og svært lave avdrag.
  • Finanstilsynet etterlyser også forbedring av bankenes rammer og interne retningslinjer for finansiering av næringseiendom jf. EBAs retningslinjer for innvilgelse og overvåking av lån (EBA/GL/2020/06) og Finanstilsynets modul for kredittrisiko – styring og kontroll. Det etterlyses krav til blant annet total eksponering mot kontormarkedet, belåningsgrad, låntakers finansielle stilling og utleiegrad.
  • Manglende hensyntaken til bærekraftsfaktorer ved finansiering av næringseiendom.

Vi bistår bankene og andre långivere med finansieringsdokumentasjon knyttet til finansiering av næringseiendom, herunder vurdering av covenants og overholdelse av krav til finansiell bistand. Har du spørsmål til noe av dette, er du velkommen til å ta kontakt.  

Endringer i verdipapirforskriften
Det er fastsatt noen endringer i verdipapirforskriften for tilpasning til markedsmisbruksforordningen.

I forskriften § 3-1 er det tatt inn henvisning til forordning (EU) 2022/1210 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelse av markedsmisbruksforordningen med hensyn til formatet på innsidelister og oppdateringer av disse.

I forskriften § 3-2 om redegjørelse for utsettelse av offentliggjøring av innsideinformasjon, er det innført et unntak or utstedere hvis finansielle instrumenter bare er tatt opp til handel på et vekstmarked for små og mellomstore bedrifter. Her skal redegjørelsesplikten fastsatt i markedsmisbruksforordningen artikkel 17 nr. 4 fjerde ledd gjelde.

Endringene er trådt i kraft.

Grønnvaskingsrapport under utarbeidelse av ESA’ene
ESA’ene (EBA, EIOPA og ESMA) har publisert en statusrapport for deres arbeide med å undersøke grønnvasking i finanssektoren. Det rapporteres her om et økende antall av mulige saker med grønnvasking – noe som også gjelder EUs banker. Det er flere forhold som fremheves som utsatt for grønnvasking, og det kan nevnes slik som strategi for, levering og merking av ESG-krav. Den endelige rapporten er varslet å komme i mai 2024, og vil da inneholde endelige anbefalinger – herunder til mulige endringer av det regulatoriske rammeverket med sikte på å begrense grønnvasking.

Utfyllende forordninger om tilsyn med verdipapirforetak
Det er fastsatt kommisjonsforordninger med utfyllende bestemmelser om tilsyn med verdipapirforetak jf. verdipapirforetaksdirektivet IFD ((EU) 2019/2034). Dette gjelder forordningene (EU) 2023/1117, (EU) 2023/1118, og (EU) 2023/1119. Forordningene er merket som EØS-relevant, men vi antar at først må verdipapirforetaksdirektivet IFD bli tatt inn i EØS-avtalen.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
18.02.2020
Pant i fast eiendom
Les mer
28.05.2023
Weekly 21/2023
Les mer
14.05.2023
Weekly 19/2023
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.