Weekly 17/22

Publisert 01.05.2022 av Harald Sætermo

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post, eller følg på Linkedin.

Grønne obligasjoner – utredningsoppdrag gitt til Finanstilsynet
Europakommisjonen fremmet som kjent 6. juli 2021 et forslag til forordning som regulerer bruken av klassifiseringen "European green bond" for obligasjoner som søker å oppnå miljømessige bærekraftige mål jf. klassifiseringsforordningen (EU) 2020/852. Dette er en del av arbeidet med bærekraftig finans, og forordningen anses som EØS-relevant.

Obligasjoner som utstedes i samsvar med standarden, må finansiere prosjekter eller virksomhet som oppfyller kriteriene i taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet. Forslaget innebærer blant annet regulering av registrering og tilsyn med foretak som klassifiserer grønne obligasjoner, markedsregulering, og krav til registrering som europeisk grønn obligasjon. Forordningsforslaget er ikke endelig vedtatt i EU, og vi omtalte tidligere Europaparlamentets utredningsavdeling sitt statusnotat om dette arbeidet. EBA har også foreslått justering av standarden for grønne obligasjoner for å tilpasse til verdipapirisering.

Finansdepartementet har nå gitt et utredningsoppdrag til Finanstilsynet hvor behovet for endringer i norsk rett for å gjennomføre forordningen i norsk rett skal utredes. Det nevnes som et mulig alternativ at forordningen kan gjennomføres i lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Fristen for levering av utredningen er som et utgangspunkt satt til 15. desember 2022.

Ukraina-konflikten: EUs femte og siste sanksjonspakke gjennomført i norsk rett
EUs femte og siste sanksjonspakke er gjennomført i norsk rett jf. forskriftsendringer 29. april. I media har fokus vært på forbud mot russisk veitransport og forbud mot at russiske fartøy legger til havn i Norge, med tilhørende unntak for fiskefartøy og Svalbard. Men endringen innebar også visse endringer med direkte relevans for finansnæringen, slik som

  • utvidelse av forbudet mot eksport av pengesedler i euro til å omfatte pengesedler i EU-medlemsstatenes offisielle valuta og norske kroner
  • utvidelse av forbudet mot å selge omsettelige verdipapirer i euro til å omfatte verdipapirer pålydende EU-medlemsstatenes offisielle valuta og norske kroner
  • styrking av forbudet mot å motta innskudd fra russiske personer, og
  • forbud knyttet til truster som begunstiger russiske fysiske og juridiske personer.

Taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen innlemmet i EØS-avtalen
EØS-komiteen vedtok sist uke å innlemme en rekke EU-rettsakter på finansrettens område i EØS-avtalen, og blant disse var taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen. Stortinget har som kjent vedtatt lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer som gjennomfører EUs taksonomiforordning og offentliggjøringsforordning i norsk rett, men loven vil først kunne tre i kraft når de to forordningene har trådt i kraft i EØS-avtalen. Slik ikrafttredelse vil kunne skje når Island og Liechtenstein har løftet eventuelle konstitusjonelle forhold. Det forventes at dette vil kunne skje i løpet av høsten 2022.

Forordningene skal utfylles av delegerte rettsakter. Disse vil bli gjennomført i forskrift etter innlemmelse i EØS-avtalen.

EBA med ny uttalelse om inkludering av ukrainske flyktninger
EBA har gjentatt sin oppfordring fra mars om finansiell inkludering av ukrainske flyktninger ved at disse i det minste gis tilgang til grunnleggende finansielle tjenester. I uttalelsen er det også tatt inn noe veiledning om hvordan foretakene kan overholde krav etter anti-hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynet har tidligere også oppfordret finansforetak i Norge til finansiell inkludering av ukrainske flyktninger.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss:

Utvalgte artikler

26.04.2022

Weekly 16/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer
11.04.2022

Weekly 14/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer
02.04.2022

Weekly 13/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer