Weekly 37/2022

Publisert 17.09.2022 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post, eller følg forfatteren på Linkedin.

Ny finansavtalelov – renteendringer til forbrukerens ugunst – tolkningsuttalelse
Et av de mest omdiskuterte temaene i ny finansavtalelov er renteendringer i kredittavtaler med forbrukere. I motsetning til gjeldende lov, krever ny lov enighet om renteendring – riktignok slik at det kan avtales at forbrukerkunden kan samtykke ved passivitet. Dersom kunden ikke samtykker, åpner loven for oppsigelse av tidsubegrensede kredittavtaler dersom det er avtalt. Men for tidsbegrensede kredittavtaler har det vært åpent hvorvidt kredittyteren kunne avtale seg rett til si opp kreditten dersom en renteendring ikke ble akseptert.

Justis- og beredskapsdepartementet har nå kommet med en tolkningsuttalelse om dette oppsigelsesspørsmålet. Departementet konkluderer med at det også for tidsbegrensede kredittavtaler i forbrukerforhold må være adgang til å ta inn en avtalt oppsigelsesrett for det tilfellet at kunden ikke aksepterer en saklig begrunnet renteendring. Det må formodentlig være forsvarlig å legge denne tolkningen til grunn ved utforming av dokumentasjon under den nye loven.

Hvis du har spørsmål om den nye loven og hvordan den vil påvirke tjenestene som tilbys fra din bank eller foretak, ta gjerne kontakt med oss her i Rime. Alle banker og finansforetak bør være godt i gang med forberedelsene til de nye krav og reguleringer som kommer med ny lov. Vi bistår aktørene med implementering av ny lov, og vi anbefaler foretakene å være proaktiv i denne prosessen.

Olga-dommen – kundens ansvar med misbruk av BankID
Det har kommet dom i den såkalte «Olga-saken» for Høyesterett. Saken gjaldt ansvaret for en kunde som hadde blitt oppringt av en svindler som presenterte seg som banken. Svindleren fikk kunden til å opplyse personnummer, kode og passord til bankID. Svindleren fikk med dette tilgang til kundens konto, og tappet denne for kr. 153 240. Spørsmålet i saken var om kunden var ansvarlig for tapet som følge av at kunden – i strid med avtalen om BankID – hadde røpet kode og passord til svindleren.

Høyesterett kom til at kunden ikke hadde handlet forsettlig da kunden i samtalen med svindleren ikke hadde vært klar over pliktbruddet, altså at hun i henhold til avtalen ikke kunne opplyse om kode og passord til svindleren. Høyesterett mente at finansavtaleloven 1999 § 35 tredje ledd krever at kunden må ha vært klar over pliktbruddet for å bli ansvarlig for hele tapet.

Det var enighet om at kunden hadde opptrådt grovt uaktsomt, slik at kunden måtte svare egenandel på kr. 12 000.

Garantiordning for strøm til næringslivet
Regjeringen presenterte 16.09.2022 sine tiltak for å avhjelpe høye strømpriser i næringslivet. Tiltakene inneholder tiltak for bedre tilgang fastprisavtaler, energitilskuddsordning, tiltak for raskere utbygging fornybar energi, anmodning om balanserte avtaler med offentlige oppdragsgivere, og en lånegarantiordning.

Skissen til lånegarantiordning innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av at de har fått en ekstraordinær økning i strømutgiftene. Ordningen vil forvaltes av Eksfin. Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 pst. strømintensitet i første halvår 2022. Den øvre grensen for lånebeløp er satt til 50 millioner kroner per foretak/konsern. Lånegarantiordningen forutsettes innrettet i tråd med EUs midlertidige statsstøtteregelverk i forbindelse med Ukraina-krisen, og vil som et utgangspunkt ha en varighet til våren 2023.

Vi forventer at det kommer nærmere regulering av garantiordningen i tiden som kommer.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
07.09.2022
Ny finansavtalelov – dette må banker og berørte foretak ha kontroll på
Les mer
09.09.2022
Weekly 36/2022
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.