Weekly 6/2023

Publisert 12.02.2023 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post.

EU-domstolen vedrørende kostnader ved førtidig tilbakebetaling av kreditt
EU-domstolen har hatt en sak (C-555/21) hvor temaet var hvilke kostnader som kredittgiver kan kreve fra forbrukeren ved førtidig terminering av avtaler som faller under Boliglånsdirektivet (2014/17). Domstolen kom til at forbrukeren kun kan kreve avslag i renter og kostnader som er avhengig av avtalens varighet. Retten til reduksjon i den totale kostnaden for kreditten omfatter ikke kostnader som ikke er avhengig av avtalens varighet. Dommen kan synes å stå i en viss kontrast til den tidligere dom i C:2019:702 som gjaldt forbrukerkredittdirektivet.

EBA om sterk kundeautentisering ved digitale lommebøker
EBA har publisert tre nye Q&A som sammen med tre tidligere publiserte Q&A klargjør bruken av sterk kundeautentisering på digitale lommebøker under det reviderte betalingstjenestedirektivet PSD2. I disse Q&A’ene avklares bruken av sterk kundeautentisering for registrering av et betalingskort til en digital lommebok og til initiering av betalingstransaksjoner med digitaliserte versjoner av et betalingskort. De klargjør også kravene ved outsourcing.

Finanstilsynet lanserer undersøkelse av verdipapirforetakenes plasseringer av unoterte aksjer og obligasjoner
Finanstilsynet melder at det i et felles brev har kontaktet 28 verdipapirforetak med en undersøkelse av plasseringene  av unoterte aksjer og obligasjoner. Med unotert menes i denne forbindelse at instrumentet hverken er plassert på regulert marked eller MHF. Formålet med undersøkelsen er å få oversikt over omfanget av virksomheten, hvilke produkter som er plassert innenfor hvilke sektorer, og hvordan kravene til investorbeskyttelse er ivaretatt. Undersøkelsen skal danne grunnlag for videre tilsynsarbeid innenfor området, og eventuell oppfølging av enkeltforetak.

Krisehåndteringsdirektivet – høring gjennomføring artikkel 48 nr. 7 i finansforetaksloven § 20-32
Finanstilsynet har utarbeidet et høringsnotat med forslag til gjennomføring av krisehåndteringsdirektivet artikkel 48 nr. 7 i finansforetaksloven§ 20-32. Finansdepartementet har nå sendt forslaget på høring med frist til 22. mars 2023 for bemerkninger. Bakgrunnen for forslaget er frykten for infeksjonsrisiko som kan oppstå dersom finansforetak beholder gamle instrumenter som ikke lenger kvalifiserer som ansvarlig kapital («legacy»-instrumenter) på balansen etter utløpet av overgangsordninger i kapitalkravsregelverket. Her er forslaget at prioriteten skal følge angivelsen i finansforetaksloven med angivelse av en ny prioritetskategori, og ikke prioritetsbestemmelser i låneavtalen.

Finanstilsynets strategi 2023 – 2026
Finanstilsynets styre har fastsatt tilsynets nye strategi for perioden fireårsperioden 2023 til 2026. Den gamle strategien gjaldt fra 2019 til 2022. Strategiens formål er å formulerer mål, prioriteringer og styringsparametere for tilsynsvirksomheten. Detaljene i tilsynsstrategien får vi ikke gått inn på her. Mye fremstår som videreføring av tidligere strategi, men kriseberedskap og klima- og bærekraftsrisiko synes å ha fått en mer sentral plass i den nye strategien.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
08.02.2023
Åpenhetsloven 2023: Hva er åpenhetsloven, hvem omfattes av åpenhetsloven og hva innebærer den?
Les mer
04.02.2023
Weekly 5/2023
Les mer
29.01.2023
Weekly 4/2023
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.