Weekly 21/22

Publisert 28.05.2022 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post, eller følg på Linkedin.

OMF-direktivet – implementering i norsk rett
Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er en viktig finansieringskilde for norske banker, ved at det utstedes obligasjonslån etter OMF-regelverket i verdipapirmarkedene. Lovendringene i finansforetaksloven og verdipapirfondloven for at norsk OMF-regelverk skal bli i overenstemmelse med OMF-direktivet er nå vedtatt, og lovendringen skal tre i kraft 8. juli 2022. Norge har videre meddelt at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 76/2022 av 18. mars 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/2162 (OMF-direktivet) og forordning (EU) 2019/2160 kan bli bindende for Norge.

European green bonds – EØS EFTA-landene med uttalelse
Europakommisjonen fremmet som kjent 6. juli 2021 et forslag til forordning som regulerer bruken av klassifiseringen "European green bond" for obligasjoner som søker å oppnå miljømessige bærekraftige mål jf. klassifiseringsforordningen (EU) 2020/852. Dette er en del av arbeidet med bærekraftig finans, og forordningen anses som EØS-relevant. Forslaget innebærer blant annet regulering av registrering og tilsyn med foretak som klassifiserer grønne obligasjoner, markedsregulering, og krav til registrering som europeisk grønn obligasjon. Europaparlamentets utredningsavdeling la tidligere i år frem et statusnotat om dette arbeidet, og vi har omtalt EBAs forslag om tilpasninger i standarden for å tilpasse til verdipapirisering. Finanstilsynet er gitt et utredningsoppdrag for å identifisere endringsbehov i norsk rett for gjennomføring av forordningen.

Sist uke gav EØS EFTA-statene en felles uttalelse til kommisjonens forslag. På et overordnet nivå støttes forslaget. Det foreslås imidlertid at nasjonale tilsyn følger opp aktørene som skal klassifisere grønne obligasjoner, mens ESMA gis en mer koordinerende rolle. Videre bes det om en senere ikrafttredelse slik at man også rekker implementering i EØS-avtalen før en felles ikrafttredelse i hele EØS-området.

ELTIF: Rådet har vedtatt holdning til revisjon
Forordning om europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF) har som formål å bidra til å reise kapital til langsiktige investeringer i realøkonomien. Forordningen inneholder regler om langsiktige investeringsfond, som vil være en underkategori av alternative investeringsfond. ELTIF er EØS-relevant og det er vedtatt endringer i AIF-loven for implementering i norsk rett. Lovendringene er ikke trådt i kraft i påvente av innlemmelse av ELTIF i EØS-avtalen.

ELTIF ble vedtatt av EU i 2015, men har ikke fått den utbredelse man håpet på. EU har derfor igangsatt en revisjon av ELTIF og Rådet har nå vedtatt sin holdning til et forslag om endring – noe som må forstås som et utgangspunkt for endelige forhandlinger med Parlamentet. Endringene skal blant annet legge til rette for enklere finansiering gjennom ELTIF til SMB og langsiktige prosjekter, gjøre ELTIF mer attraktivt for ikke-profesjonelle investorer, samt opprettholdelse av investorbeskyttelse.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
23.05.2022
Weekly 20/22
Les mer
15.05.2022
Weekly 19/22
Les mer
08.05.2022
Weekly 18/22
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.