Weekly 23/22

Publisert 14.06.2022 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post, eller følg på Linkedin.

Endringsforskrift til forsikringsavtaleforskriften
Forsikringsavtaleloven ble revidert tidligere i år med gjennomføring av de privatrettslige sider av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD), og det er fastsatt ny forsikringsavtaleforskrift. Den reviderte loven skal tre i kraft 1. juli 2022. De offentligrettslige sidene av IDD ble for øvrig gjennomført i forsikringsformidlingsloven med forskrift, slik disse i hovedsak trådte i kraft 1. januar 2022.

Det er nå vedtatt endringer i forsikringsavtaleforskriften. Endringen gjennomfører enkelte delegerte kommisjonsforordninger på området. Videre innføres det regler om rettshjelpsforsikring, valuta for innfrielse av forsikringsgivers forpliktelse og behandling av tvister i klageorgan. Tidligere forskrifter som har regulert tilsvarende spørsmål oppheves.

EBA med AML/CFT-retningslinjer
EBA har publisert retningslinjer om anti-hvitvasking (AML) og anti-terrorfinansiering (CFT). De inneholder en spesifikasjon av rollen og ansvaret for compliance officer og for styringsorgan i kreditt- og finansinstitusjoner. Siktemålet med retningslinjene er å sørge for felles tolkning og en adekvat implementering interne styringsordninger innenfor AML/CFT-området. Retningslinjene vil gjelde innen EU fra 1. desember 2022. Vi forventer at norske myndigheter vil legge retningslinjene til grunn, uten vi kan se at det er kommet noen offisielle bekreftelser av dette.

Det er ellers mye som skjer på ALM/CFT-området. Vi venter på ytterligere implementering av EUs femte hvitvaskingsdirektiv, og en nærmere avklaring fra departementet på begrepet «politisk eksponert person». Finanstilsynet arbeider også med en oppdatering av sin veileder til hvitvaskingsloven. På EU-nivå arbeides det både med etablering av en sentral tilsynsenhet på AML/CFT-området - AMLA, og en sentral database for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering – EuReCa.

Finanstilsynet foreslår endring av ordlyd i hvitvaskingsforskriften § 4-10
Finanstilsynet har foreslått en justering av ordlyden i hvitvaskingsforskriften § 4-10 tredje ledd (høyrisikoland), hvor det foreslås at forsterkede kundetiltak skal gjennomføres ikke bare der kunden er «etablert» i slike land – men generelt kundeforhold og transaksjoner som «involverer» slike land. Dette er antatt å samsvare bedre med EU-regelverket på området.

Retningslinjer for bankers krisehåndterbarhet
EBA fastsatte tidligere i år retningslinjer for bankers krisehåndtering (Guidelines for institutions and resolution authorities on improving resolvability). Siktemålet har vært å gjennomføre internasjonale standarder for krisehåndterbarhet og identifisere beste praksis for krisehåndterbarhet fra europeiske myndigheter. Finanstilsynet har bekreftet at retningslinjene vil bli fulgt i Norge fra 1. januar 2024.  

ESMA om hensiktsmessighetstest og unntaket ved execution-only
ESMA har publisert retningslinjer om MiFID IIs krav til hensiktsmessighetstest og unntaket for execution only. Siktemålet er å sørge for enhetlig tolkning og anvendelse av regelverket i tråd med de intensjoner som ligger bak regelverket. Finanstilsynet har meldt at det vil legge retningslinjene til grunn i sin tilsynspraksis.

Tolkningsuttalelser til kommuneloven
Kommuneloven inneholder som kjent en del skranker for kommuner og fylkeskommuner sine låneopptak, garantistillelse og pantstillelse. Kommunal- og distriktsdepartementet har den siste tiden publisert en del av sine tolkningsuttalelser til loven. Tema som er berørt er hovedsakelig tillatte formål for kreditt og garantistillelse, samt avdragskrav.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
14.02.2024
Hvitvasking – regelverksguide 2024
Les mer
08.02.2023
Åpenhetsloven 2023: Hva er åpenhetsloven, hvem omfattes av åpenhetsloven og hva innebærer den?
Les mer
09.04.2022
Rekonstruksjonsloven for restrukturering av selskap og gjeld
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.