Weekly 38/2022

Publisert 24.09.2022 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post, eller følg forfatteren på Linkedin.

Ny finansavtalelov – forskrifter fastsatt
Det har lenge vært klart at ny finansavtalelov vil tre i kraft 1.1.2023. Utkast til forskrifter har vært på høring, og denne uken ble de endelige forskriftene vedtatt.

Forskriften følger i hovedsak utkastet fra høringen, men det har også kommet inn relativt betydelige endringer. Noen punkter å merke seg er regulering av:

  • Kapittel 2 utenfor formuerettens område: Flere bestemmelser i lovens kapittel 2 er gitt tilsvarende anvendelse utenfor formuerettens område. Bakgrunnen er at dette er bestemmelser forankret i PSD II, og direktivbestemmelsene er ikke begrenset til å gjelde innenfor formuesrettens område. Det er særlig forbudet mot gebyr i § 2-6, og anvendelsen ved betaling av offentlige krav/skatter, som har bragt problemstillingen på spissen.

  • Fondsforvaltningsselskapene: Det har vært en omfattende diskusjon av anvendelse av lovens kapittel 3 på fondsforvaltningsselskaper. I forskriften er det nå bestemt at unntakene som er gitt for tjenester omfattet av verdipapirhandelloven skal gjelde tilsvarende for tjenester omfattet av verdipapirfondloven.
  • Elektronisk signatur: Kravene til elektronisk signatur er modifisert.
  • Mindreårige under barnevernets omsorg: Det er tatt inn regler om barnevernets adgang til å inngå kontoavtale og avtale om betalingstjeneste på vegne av mindreårige under barnevernets omsorg.
  • Kredittvurdering av samskyldnere: Det er tatt inn en regulering av at samskyldnere kan kredittvurderes samlet forutsatt at regressretten ikke frafalles.

  • Egenkapitalkrav: Kravene til egenkapital ved kjøp på kreditt i forbrukerforhold er tatt ut av forskriften.

  • Ikrafttredelse: Forskriften trer som en hovedregel i kraft 1.1.2023, altså sammen med loven. En del bestemmelser som forutsetter utarbeidelse av utfyllende definisjoner, kriterier, presentasjonsformat, og skjema fra hhv. Finanstilsynet og Forbrukertilsynet er gitt ikrafttredelse fra 1.7.2023.

Hvis du har spørsmål om den nye loven og hvordan den vil påvirke tjenestene som tilbys fra din bank eller foretak, ta gjerne kontakt med oss her i Rime. Alle banker og finansforetak bør være godt i gang med forberedelsene til de nye krav og reguleringer som kommer med ny lov. Vi bistår aktørene med implementering av ny lov, og vi anbefaler foretakene å være proaktive i denne prosessen.

MiFID II: ESMA med nye retningslinjer for hensiktsmessighetskravene
ESMA publiserte tidligere denne uken sin endelige rapport med retningslinjer for hensiktsmessighetskravene under MiFID II. Hensiktsmessighetskravene er blant de mest sentrale  kravene til investorbeskyttelse under MiFID-regelverket. Verdipapirforetak som yter investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltning plikter å gi hensiktsmessige personlige anbefalinger til sine kunder eller ta hensiktsmessige investeringsbeslutninger på vegne av sine kunder.

De nye retningslinjene bygger på retningslinjene fra 2012, men hensyntar blant annet

  • Teknisk utvikling, herunder automatisering av rådgivning og forvaltning
  • Tilsynsmessig erfaring og studier innen adferdsøkonomi
  • Inkludering av kundenes ESG-preferanser ved anbefaling av finansielle instrument og forsikringsprodukt.

Det må forventes at retningslinjene vil bli lagt til grunn også av norske tilsynsmyndigheter.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
07.09.2022
Ny finansavtalelov – dette må banker og berørte foretak ha kontroll på
Les mer
09.04.2022
Rekonstruksjonsloven for restrukturering av selskap og gjeld
Les mer
08.02.2023
Åpenhetsloven 2023: Hva er åpenhetsloven, hvem omfattes av åpenhetsloven og hva innebærer den?
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.