Weekly 1/2023

Publisert 09.01.2023 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post.

Lov om bærekraftig finans – ikrafttredelse 1. januar 2023
Lov om bærekraftig finans trådte i kraft 1. januar 2023. Loven gjennomfører taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norsk rett. Det er også fastsatt forskrift som gjennomfører de to delegerte kommisjonsforordninger om henholdsvis taksonomikriterier og rapporteringskrav etter taksonomiforordningen artikkel 8. Også denne forskriften trådte i kraft 1. januar 2023. En delegert kommisjonsforordning som utfyller offentliggjøringsforordningen, er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen. Finanstilsynet har gitt en anbefaling om fremgangsmåte inntil denne trer i kraft.

Finansavtaleforskriftens regler om kredittvurdering endret
Finansavtaleforskriften inneholder utfyllende bestemmelser om kredittvurderingen etter finansavtaleloven §§ 5-2 flg. I vurderingen skal det inngå en vurdering av om kunden vil kunne håndtere en vesentlig økning av renten. I opprinnelig forskrift var vesentlig renteøkning angitt som en renteøkning på fem prosentpoeng. Dette er nå endret til en henvisning til utlånsforskriften § 5 som angir at det skal legges 3 prosentpoeng på kundens samlede gjeld, likevel slik at det skal legges til grunn en rente på minst 7 prosent. Vi antar at forskriftsendringen er gjort for å samordne kravene til kredittvurdering etter finansavtaleloven og utlånsforskriften, noe vi tidligere har etterlyst.

Endring i verdipapirforskriften - bærekraft og EMIR
Finanstilsynet har fastsatt utfyllende bestemmelser i verdipapirforskriften for gjennomføring av EU-rettsakter om bærekraft og pliktene for verdipapirforetakene. Reglene integrerer bærekraftsfaktorer i foretakenes organiserings-, virksomhet-, og produkthåndteringskrav. Ikrafttredelse er 5. januar 2023.

Det er også tatt inn endringer verdipapirforskriften som reflekterer endringer i EMIR, blant annet knyttet til clearingterskel for OTC-varederivatkontrakter. Endringene er trådt i kraft. 

Endring i forskrifter til verdipapirfondloven og AIF-loven vedrørende håndtering av bærekraftsrisiko
Det er fastsatt endringer i forskriftene til verdipapirfondloven og AIF-loven som pålegger forvaltningsselskapene å hensynta bærekraftsrisiko. Dette baserer seg på felleseuropeiske regler som nå er tatt inn i norsk rett, og som skal gjelde fra 1. januar 2023.

Referanseverdiforskriften
Det er fastsatt endring i referanseverdiforskriften for implementering av EU-forordninger om miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer.

Straff for nettbank-svindel
Det har vært mye fokus på nettbank-svindel de siste årene, blant annet med ansvarsreguleringen i ny finansavtalelov og knyttet til den såkalte Olga-dommen fra Høyesterett. Svindel-sakene påfører bankene og øvrige finansforetak betydelige tap hvert år. Heldigvis blir enkelte av de kriminelle avslørt og idømt betydelig straff. I en ny dom fra Høyesterett avsagt 21. desember 2022 ble to personer dømt til fengsel for i henholdsvis 5 år og 6 og 6 måneder for 65 fullbyrdede grove bedragerier, 15 forsøk på grove bedragerier og en rekke identitetskrenkelser. Bedrageriene var det vi gjerne kaller for Olga-svindel, rettet mot eldre mennesker hvor disse forledes til å oppgi fødselsnummer, BankID og/eller annen personlig informasjon. De fullbyrdede bedrageriene beløp seg totalt til 17,8 millioner kroner.

Utlånsforskriften – rundskriv fra Finanstilsynet
Vi har tidligere omtalt den reviderte utlånsforskriften som ble fastsatt 9. desember 2022. Finanstilsynet kom før jul med et rundskriv 6/2022 til den reviderte forskriften. Det nye rundskrivet erstatter da rundskriv 1/2021.

EBA med vurdering av norske kapitalinstrumenter etter CRR
I henhold til kapitalkravsforordningen (CRR) skal den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) vurdere om rene kjernekapitalinstrumenter tilfredsstiller kravene i CRR. Resultatet av vurderingen foreligger nå, og det er klart at det må foretas endringer i regelverket for norske instrumenter for at disse skal oppfylle kravene i CRR. Det er stilt krav til endringer både for aksjer, egenkapitalbevis og medlemsinnskudd i kredittforeninger. Finanstilsynet melder at det i lys av tilbakemeldingen fra EBA vil bli igangsatt et arbeide med lovendringer, samt direkte dialog med Kredittforeningen for Sparebanker som eneste kredittinstitusjon som har medlemsinnskudd.

Finanstilsynet om verdipapirforetakenes tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
Finanstilsynet har i 2022 gjennomført en omfattende undersøkelse av verdipapirforetakenes tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering hvor hele 81 foretak som ikke er bank ble undersøkt. Basert på undersøkelsen ble det gjennomført tematilsyn hos 17 foretak. I et brev til foretakene opplyses det å være avdekket blant annet mangler ved risikovurdering av egen virksomhet og intern opplæring, og mangelfulle eller manglende kundetiltak.

Finanstilsynet med brev om rettede emisjoner og likebehandling
Finanstilsynet har sendt brev til en rekke verdipapirforetak med påminnelse om plikten til likebehandling ved bruk av rettede emisjoner ved kapitalforhøyelser i det norske markedet. Regler om utsteders plikt til likebehandling følger av både aksjelovgivningen, verdipapirhandelloven og regelverket gitt av Oslo Børs ASA. Finanstilsynet understreker imidlertid verdipapirforetakenes egne forpliktelser når de ved emisjoner opptrer som rådgiver, tilrettelegger eller plasserer.

Høring – gjennomføring av deler av andre aksjonærrettighetsdirektiv
Finanstilsynet har utarbeidet et forslag til forskriftsendringer for å gjennomføre deler av endringsdirektivet til aksjonærdirektivet. Dette er utfyllende regler for institusjonelle investorer og kapitalforvaltere med formål å bidra til langsiktig aktivt aksjeeierengasjement i forbindelse med investeringer i noterte aksjer. Finansdepartementet har sendt forslaget på høring, med høringsfrist 22. mars 2023.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
12.12.2022
Utlånsforskriften 2022
Les mer
07.09.2022
Ny finansavtalelov – dette må banker og berørte foretak ha kontroll på
Les mer
12.12.2022
Kapitalmarkedsunionen – forbedring av clearing, enklere notering, og felles insolvensregler
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.