Weekly 8/2023

Publisert 26.02.2023 av Harald Sætermo  Eleonore Foss 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. 

Oppdatert rapport om Norges overholdelse av FATFs anbefalinger
Norge har vært medlem av FATF (the Financial Action Task Force) siden 1991. I henhold til en mutual evaluation report fra 2014 ble det påvist visse avvik i norsk overholdelse av FATFs anbefalinger. I en revidert rapport fra i år er det notert en forbedring knytte til anbefaling nr. 6 (targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing)  og anbefaling nr. 16 (wire transfer). Overholdelsen av anbefaling nr. 15 (new technologies) ble imidlertid nedgradert.

FATF og EU-kommisjonen med oppdaterte lister over høyrisikoland
FATF har publisert oppdaterte lister over høyrisikoland, det vil si land med svake tiltak for å bekjempe hvitvasking av penger, terrorfinansiering (AML/CFT) og spredning av masseødeleggelsesvåpen. På den såkalte «black list», som angir land med alvorlige strategiske mangler, er det ingen endringer. Her finner man fremdeles Nord-Korea, Iran og Myanmar. På den såkalte «grey list», som inneholder land som aktivt samarbeider med FATF for å adressere strategiske mangler, er Sør-Afrika og Nigeria lagt til. Kambodsja og Marokko er derimot tatt ut av «grey list».

EU-kommisjonen har også lagt Kongo, Gibraltar, Mosambik, Tanzania og De forente arabiske emirater på listen over høyrisikoland jf. delegerte forordning (EU) 2023/410 som nå er publisert i EU-tidende jf. forordning (EU) 2016/1675 og direktiv (EU) 2015/849. Nicaragua, Pakistan og Zimbabwe er fjernet fra nevnte liste.

For høyrisikoland gjelder særlige krav til forsterkede kundetiltak jf. hvitvaskingsforskriften § 4-10. Listene bør også hensyntas ved finansforetakenes utarbeidelse av den virksomhetsinnrettede risikovurderingen. 

Ta kontakt med Eleonore Foss ved spørsmål om ovenfor nevnte eller hvitvaskingsregelverket for øvrig. 

Risikovekting av boliglån og næringseiendomslån – høring
Finanstilsynet kom i brev av 30. november 2022 med en vurdering av risikovekting av boliglån og næringseiendomslån for banker som bruker standardmetoden for kredittrisiko, samt de nærmere angitte LGD-gulvene for lån med sikkerhet i bolig- og næringseiendom i banker som bruker IRB-metoden. Vurderingen er nå sendt på høring av Finansdepartementet med frist til 25. mai 2023 med å gi merknader.

Finanstilsynet har tatt initiativ til revisjon av finansforetaksloven § 16-2 om taushetsplikt
Finansforetak har som et utgangspunkt taushetsplikt om opplysninger om kunders og andres forretningsmessige eller personlige forhold som foretaket mottar under utøvelsen av virksomheten. Finanstilsynet har nå i et brev til Finansdepartementet tatt til orde for en revisjon av bestemmelsen, og samordning med annen regelverk om taushetsplikt. Det er særlig behovet for å oppheve taushetsplikten når det har gått en viss tid, eksempelvis for historisk forskning, som er begrunnelsen for initiativet.

Innskuddsgaranti – EBA med reviderte retningslinjer for bidrag til innskuddsgarantiordningene
EBA har publisert sine reviderte retningslinjer for innskuddsgarantiordninger basert på direktiv (EU) 2014/49. De reviderte retningslinjene har til formål å ytterligere styrke koblingen mellom risikoen til en kredittinstitusjon og hvor mye den trenger å bidra til innskuddsgarantiordningen. Revisjonen skal understøtte en forholdsmessighet mellom bidrag og risiko som en institusjon representerer. Direktiv (EU) 2014/49 erstattet EUs tidligere innskuddsgarantidirektiver, og er gjennomført i norsk rett i finansforetaksloven kapittel 19 om innskuddsgarantiordning for banker.

EU har vedtatt sin tiende sanksjonspakke knyttet til Russlands aggresjon mot Ukraina
EU har i forbindelse med ettårsdagen for invasjonen av Ukraina, vedtatt sin tiende sanksjonspakke knyttet til Russlands aggresjon mot Ukraina. Det er lagt til 87 individer og 34 enheter, og gjelder blant annet politikere, embetsmenn, militære ledere, media-aktører, banker, fond og forsikringsselskap. Totalt er 1473 individer og 205 enheter omfattet. Norge har i det vesentlige fulgt EU, blant annet ble sanksjoner tilsvarende niende sanksjonspakke nylig innført, men det er da i skrivende stund ikke kommet noe på norsk hold vedrørende tiende sanksjonspakke.

Skattefri omorganisering – forslag endring med særlig betydning for finansbransjen
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre skattelovens regler for skattefri omorganisering ved å lovfeste tre typetilfeller fra skattefritakspraksis. For finansbransjen er det særlig to forslag som er av interesse. Det foreslås for det første lovfesting av skattefri omorganisering ved grenseoverskridende fusjon av UCITS-fond. For det andre foreslås det skattefri sammenslåing og deling av sparebanker i tilfeller der det opprettes en eller flere sparebankstiftelser i forbindelse med omorganiseringen, og den nyopprettede sparebankstiftelsen mottar egenkapitalbevis som fusjons-/fisjonsvederlag. Høringsfrist er 24. mai 2023.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
21.02.2023
Weekly 7/2023
Les mer
12.02.2023
Weekly 6/2023
Les mer
04.02.2023
Weekly 5/2023
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.