Weekly 18/2024

Publisert 05.05.2024 av Håkon Hauge Szilvay   Eleonore Foss   Harald Sætermo  

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen.

1.
CSRD: Utsatt rapportering for enkelte sektorer og tredjestatsselskaper i EU

Rådet har godkjent et direktiv om tidsfrister for innføring av bærekraftrapporteringsstandarder for enkelte sektorer og tredjestatsselskaper, som endrer bærekraftrapporteringsdirektivet (CSRD). Endringen gir de berørte foretakene mer tid til å anvende de europeiske standardene for bærekraftrapportering (ESRS), ved at fristen for implementering forskyves til 30.06.2026. Direktivet vil tre i kraft den tyvende dagen etter kunngjøring i den EU-tidende.

2.
EBA foreslår styrkede tiltak mot betalingssvindel innført som en del av PSD3 og PSR

EBA (European Banking Authority) foreslår i en "opinion" en rekke styrkede tiltak mot betalingssvindel innført som en del av PSD3 og PSR. Det er en rekke tiltak som foreslås, og vi går ikke inn på alle her. Men det kan nevnes at det foreslås at betalere skal kunne sette en grense for hvor mange transaksjoner som skal tillates gjennomført av betalingstjenestetilbyderen i løpet av en dag. Det anbefales også å presisere grensene mellom autoriserte og uautoriserte betalingstransaksjoner i PSR, og å definere momenter som skal inngå i vurderingen av om en uautorisert betalingstransaksjon er et resultat av grov uaktsomhet fra betalerens side. I tillegg foreslås det bedre overvåkning av svindel på tvers av medlemslandene og en felles informasjonsdelingsplattform for betalingstjenestetilbydere. Anbefalingene er gitt i lys av en observert høyere svindelrate ved grenseoverskridende betalinger og ved bruk av straksbetalinger («instant credit transfers») sammenlignet med konvensjonelle transaksjoner («credit transfers»), samt nye svindelmetoder med et større innslag av manipulasjon av offeret.

3.
UK Overseas Funds Regime

HM Treasury og the Financial Conduct Authority (UK) har publisert en fremdriftsplan for et Overseas Fund Regime (OFR) som vil medføre at europeiske fond i løpet av 2024 kan begynne å søke om langsiktig tilgang til det britiske markedet. I henhold til planen, legges det opp til en adgang til å overføre allerede eksisterende TMPR UCITS-fond (UCITS-fond som opererer innenfor Storbritannia og som har valgt å benyttes seg av det midlertidige tillatelsesregimet etter Brexit) f.o.m. siste halvdel av 2024 og frem til september 2026. I tillegg vil EØS-UCITS-fond som ikke opererer under TMPR kunne inngå i regimet (OFR).

4.
eIDAS 2.0 publisert i EU-tidende

Vi har tidligere omtalt Europaparlamentets og Rådets vedtakelse av endringer i eIDAS, omtalt som eIDAS 2.0. Endringene ble publisert i EU-tidende 30.04.2024.

5.
ESMA godkjenner investeringsrestriksjoner på GBP LDI fond i Irland og Luxembourg

ESMA (the European Securities and Markets Authority) har utstedt sine råd til the Central Bank of Ireland (CBI) og Commission de Sureveillance du Secteur Financier (CSSF) angående investeringsbegrensninger for GBP Liability-Driven Investment (LDI)-fond for å sikre deres robusthet. Bakgrunnen er at CBI og CSSF 04.03.2024 varslet om deres intensjon om å innføre en investeringsbegrensning på alternative investeringsfondsforvaltere (AIFMs) etablert i Irland og Luxembourg, som forvalter GBP-dominerte AIF-er med en LDI-finansieringsstrategi. Disse fondene blir vanligvis opprettet av pensjonsordninger med definerte fordeler som gir garanterte avkastninger til fremtidige pensjonister. Tiltaket innebærer krav om at GBP LDI-fond skal kunne motstå en økning i GBP-renter på minst 300 basispunkter (såkalt «yield buffer»).

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.

 • Håkon Hauge Szilvay

  Håkon Hauge Szilvay er advokatfullmektig i Rime.

  Håkon Hauge Szilvay

  Advokatfullmektig
 • Eleonore Foss

  Eleonore Foss er advokat, og bistår bransjeaktørene med blant annet selskapsrettslige og regulatoriske spørsmål, AML, ESG/bærekraft, kapitalmarkedsjus og fond/kapitalforvaltning. Hun skriver jevnlig om finansjus, og benyttes som foredragsholder innenfor fagfeltet.

  Eleonore har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2019, og har arbeidet som advokatfullmektig, og senere advokat, i Rime siden 2021. Hun har tidligere arbeidet med fonds- og kapitalmarkedstjenester i Intertrust.

  Eleonore er på programmet for Emerging Leaders i LAW.

  Eleonore Foss

  Fast advokat
 • Harald Sætermo

  Harald Sætermo er partner i Rime og hovedkontakt for aktørene i finansbransjen. Han har en betydelig erfaringsbakgrunn etter mer enn tyve år som advokat for aktørene i bransjen, herunder med regulatoriske forhold, dokumentasjonsutarbeidelse, misligholdssaker, restrukturering, tvisteløsning og andre spørsmål som berører næringen. 

  Harald har tidligere vært advokat i Nordea (konsernjuridisk) og i Advokatfirmaet Schjødt. Han har også undervist og vært sensor på Masterstudiet i rettsvitenskap ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

  Harald er en populær foredragsholder innen finansjus, og er benyttet av blant annet Juristenes Utdanningssenter (JUS), Finans Norge, og en rekke banker og finansinstiutsjoner.

  Harald Sætermo

  Partner / Advokat - Hovedkontakt