Finansregulatorisk

Det siste om regelverksutviklingen, aktuelle tema og våre advokattjenester innen det finansregulatoriske området.

EUs DORA-forordning om IKT-sikkerhet i finans - norsk gjennomføring

EUs Digital Operational Resilience Act  (DORA) ble vedtatt i EU i desember 2022, og er et sentralt regelverk med sikte på å styrke IKT-sikkerhet i finansielle foretak. Regelverket vil etter alt å dømme komme til Norge gjennom en ny lov om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren og innebære omfattende nye krav til norske finansielle foretak og deres IKT-leverandører. I denne artikkelen oppsummerer vi de sentrale elementene i nytt regelverk.

Les mer
Våre tjenester

Å være tjenestetilbyder innen finans blir stadig mer utfordrende for bransjeaktørene. Med en nesten konstant strøm av regelverksendringer, har behovet for juridisk rådgivning aldri vært større.

Våre advokater har årevis med erfaring med å kombinere praktisk veiledning, klare kommersielle råd og inngående regelverksforståelse - med sikte på overholdelse av eksisterende og fremtidige myndighetskrav.

Enten du er bank, finansforetak eller annen tjenestetilbyder forstår vi det brede spekteret av juridiske og styringsmessige krav som ligger til grunn for din virksomhet, samt de iboende risikoene og hvordan minimere dem. Vi kan hjelpe deg med å finne praktiske, proporsjonale løsninger som fungerer for deg. Vår involvering varierer fra rådgivning om alle aspekter av drift og rutinemessig compliance, til omfattende engangsprosjekter.

Ta kontakt for finansregulatorisk bistand
Weekly feed
Weekly 26/2024 - 30.06.2024

Endringer i finansmarkedslovgivningen vedtatt

Weekly 26/2024 - 30.06.2024

Nye forskriftsregler om pilar 2-krav og renterisiko i banker

Weekly 26/2024 - 30.06.2024

Redusert kapitalkrav for næringslån med pant i landbrukseiendom

Weekly 26/2024 - 30.06.2024

EBAs retningslinjer EBA/GL/2015/12 om håndtering mislighold av boliglån er revidert

Weekly 25/2024 - 22.06.2024

CSRD: Vedtatt i Norge

Weekly 25/2024 - 22.06.2024

Finanstilsynsloven vedtatt

Weekly 25/2024 - 22.06.2024

PRIIPs-loven vedtatt

Weekly 25/2024 - 22.06.2024

CRR3 og CRD6: Publisering i EU-tidende

Weekly 25/2024 - 22.06.2024

Direktiv om tilgang til finansiell informasjon: Publisering i EU-tidende

Weekly 25/2024 - 22.06.2024

Enhetsregisteret og Foretaksregisteret – forslag til endringer

Weekly 23/2024 - 08.06.2024

Banken frifunnet av Høyesterett i sak om direktørsvindel - Edison

Weekly 23/2024 - 08.06.2024

Kontantbetaling – endrede regler i finansavtaleloven

Weekly 23/2024 - 08.06.2024

Basel III-reformer – Rådet godkjenner

Weekly 23/2024 - 08.06.2024

Finanstilsynet med høringsnotat om gjennomføring av Basel III-reformer i Norge

Weekly 23/2024 - 08.06.2024

EBA har ingen innvendinger til norsk justering av risikovekt på eksponering mot næringseiendom

Weekly 23/2024 - 08.06.2024

Forslag til nye regler om innsyn i aksjeeierbok, aksjeeierregister og forvalterregistrering

Weekly 20/2024 - 20.05.2024

ESMA om bruk av ESG- og bærekraftsbegrep i fondsnavn

Weekly 20/2024 - 20.05.2024

Finanstilsynets årsrapport 2023

Weekly 20/2024 - 20.05.2024

Norges Bank har besluttet å holde det motsykliske bufferkravet for banker uendret på 2,5 prosent

Weekly 20/2024 - 20.05.2024

Digitalt dødsbo – avklaring av taushetsplikt – utkast forskrift

Weekly 18/2024 - 05.05.2024

CSRD: Utsatt rapportering for enkelte sektorer og tredjestatsselskaper i EU

Weekly 18/2024 - 05.05.2024

EBA foreslår styrkede tiltak mot betalingssvindel innført som en del av PSD3 og PSR

Weekly 18/2024 - 05.05.2024

eIDAS 2.0 publisert i EU-tidende

Weekly 17/2024 - 27.04.2024

EUs antihvitvaskingspakke: Europaparlamentets behandling

Weekly 17/2024 - 27.04.2024

Crowdfunding – mangelfull informasjon – ansvar overfor investor

Weekly 15/2024 - 14.04.2024

Endringer i foretakslovgivningen vedtatt

Weekly 15/2024 - 14.04.2024

Forslag til ny lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

Weekly 14/2024 - 07.04.2024

Forslag til ny finanstilsynslov

Weekly 14/2024 - 07.04.2024

Endringer i kravene til egnethetsvurdering ved etterfølgende erverv

Weekly 14/2024 - 07.04.2024

Oppgaver foreslås overført fra Oslo Børs til Finanstilsynet

Weekly 14/2024 - 07.04.2024

Implementering av SFTR-forordningen - verdipapirfinansieringstransaksjoner og gjenbruk av sikkerheter

Weekly 14/2024 - 07.04.2024

eIDAS 2.0 godkjent av Rådet

Weekly 12/2024 - 15.03.2024

CSDDD: Enighet om nytt forslag til direktivtekst

Weekly 12/2024 - 15.03.2024

Åpenhetsloven: Forbrukertilsynet slår ned på mangler ved informasjons- og redegjørelsespliktene

Weekly 12/2024 - 15.03.2024

Utdeling finansforetak og prioritetsrekkefølge ved krisehåndtering: Nye regler og ikrafttredelse

Weekly 12/2024 - 15.03.2024

Finanstilsynet har fått i oppdrag å vurdere finansforetakslovens regler om kvalifiserte eierandeler

Weekly 12/2024 - 15.03.2024

Finansavtaleloven § 2-4 – fakturagebyr – Finanstilsynet med brev til inkassoforetakene

Weekly 11/2024 - 15.03.2024

CSRD – forslag til Stortinget om nye regler om bærekraftsrapportering

Weekly 11/2024 - 15.03.2024

Rådet og EU-parlamentet enige om endringer i selskapsrettsdirektivet

Weekly 10/2024 - 08.03.2024

Finansavtaleloven – forslag til Stortinget om endringer vedrørende kontantbetaling mv.

Weekly 10/2024 - 08.03.2024

Kapitalkrav – lån med pant i landbrukseiendom - høring

Weekly 10/2024 - 08.03.2024

Veiledning om krav til foretakenes informasjonssystemer for verdivurdering

Weekly 10/2024 - 08.03.2024

Låneformidlingsloven: registrering av aksessoriske låneformidlere

Weekly 10/2024 - 08.03.2024

EU: Forbud mot produkter laget med tvangsarbeid

Weekly 9/2024 - 01.03.2024

European Digital Identity Framework (eIDAS 2.0)

Weekly 9/2024 - 01.03.2024

Norsk gjennomføring av MiCA og TFR II - høring

Weekly 9/2024 - 01.03.2024

Umiddelbare betalinger i euro – Rådet godkjenner

Weekly 9/2024 - 01.03.2024

EU-domstolen: Grensen mellom tilbud av betalingstjenester og utstedelse av elektroniske penger

Weekly 8/2024 - 25.02.2024

Finansavtaleloven: Forbrukerrådet vil klage inn selskaper som krever ulovlig høye fakturagebyr

Weekly 8/2024 - 25.02.2024

Gjennomføringer av forordninger tilknyttet BRRD i norsk rett

Weekly 8/2024 - 25.02.2024

Omlegging av gebyr for minibanker

Weekly 6/2024 - 09.02.2024

Tematilsyn – banker og kredittforetaks behandling av boliglånskunder

Weekly 6/2024 - 09.02.2024

Kapitalmarkedsunionen - Forbedringer av clearingtjenester

Weekly 6/2024 - 09.02.2024

Oppdatering av SEPA-reglene

Weekly 5/2024 - 04.02.2024

BigTechs’ tilbud av finansielle tjenester – rapport fra EUs tilsynsorganer

Weekly 5/2024 - 04.02.2024

Folkefinansieringsforordningen (crowdfunding)

Weekly 4/2024 - 29.01.2024

DORA – forslag til norsk implementering

Weekly 4/2024 - 29.01.2024

Implementeringen av folkefinansieringsforordningen i norsk rett

Weekly 3/2024 - 20.01.2024

DORA: Tekniske standarder for IKT, risikostyring mv.

Weekly 3/2024 - 20.01.2024

Endringer i foretakslovgivningen

Weekly 2/2024 - 14.01.2024

Finansforetaksloven – forslag endringer i egnethetsvurdering ved etterfølgende erverv av kvalifisert eierandel i finansforetak

Weekly 1/2024 - 05.01.2024

Finanstilsynet med veiledning om mekanisme for intern oppkapitalisering («Bail-in Mechanic»)

Weekly 1/2024 - 05.01.2024

EUs Consumer Protection Cooperation Network setter fokus på standardvilkår

Weekly 50/2023 - 15.12.2023

Endring i bankenes kapitalkrav

Weekly 50/2023 - 15.12.2023

Forbrukertilsynet varsler forbudsvedtak og tvangsmulkt mot ulovlige fakturagebyr

Weekly 50/2023 - 15.12.2023

Artificial Intelligence Act – politisk enighet mellom Europaparlamentet og Europarådet

Weekly 50/2023 - 15.12.2023

Foreløpig avtale om implementering av CSDDD

Weekly 48/2023 - 03.12.2023

EUs tilsynsmyndigheter gir tips til forbrukere om bærekraftig finans

Weekly 48/2023 - 03.12.2023

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet: Vurdering av egnethetskrav

Weekly 48/2023 - 03.12.2023

EU-tidende: Green Bonds og endring i fjernsalgsreglene

Innsikt
Finansiering - forbruker - 28.01.2024
EUs DORA-forordning om IKT-sikkerhet i finans - norsk gjennomføring
Les mer
ESG og Bærekraft - 28.02.2024
Åpenhetsloven – dos and don’ts i 2024
Les mer
Finansiering - næring - 14.02.2024
Hvitvasking – regelverksguide 2024
Les mer
Finansiering - forbruker - 12.12.2022
Utlånsforskriften 2022
Les mer
Finansiering - næring - 07.09.2022
Ny finansavtalelov – dette må banker og berørte foretak ha kontroll på
Les mer
ESG og Bærekraft - 26.08.2023
Bærekraftsregulering i finansbransjen
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg med finansregulatoriske forhold? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.

 • Harald Sætermo

  Harald Sætermo er partner i Rime og hovedkontakt for aktørene i finansbransjen. Han har en betydelig erfaringsbakgrunn etter mer enn tyve år som advokat for aktørene i bransjen, herunder med regulatoriske forhold, dokumentasjonsutarbeidelse, misligholdssaker, restrukturering, tvisteløsning og andre spørsmål som berører næringen. 

  Harald har tidligere vært advokat i Nordea (konsernjuridisk) og i Advokatfirmaet Schjødt. Han har også undervist og vært sensor på Masterstudiet i rettsvitenskap ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

  Harald er en populær foredragsholder innen finansjus, og er benyttet av blant annet Juristenes Utdanningssenter (JUS), Finans Norge, og en rekke banker og finansinstiutsjoner.

  Harald Sætermo

  Partner / Advokat - Hovedkontakt
 • Eleonore Foss

  Eleonore Foss er advokat, og bistår bransjeaktørene med blant annet selskapsrettslige og regulatoriske spørsmål, AML, ESG/bærekraft, kapitalmarkedsjus og fond/kapitalforvaltning. Hun skriver jevnlig om finansjus, og benyttes som foredragsholder innenfor fagfeltet.

  Eleonore har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2019, og har arbeidet som advokatfullmektig, og senere advokat, i Rime siden 2021. Hun har tidligere arbeidet med fonds- og kapitalmarkedstjenester i Intertrust.

  Eleonore er på programmet for Emerging Leaders i LAW.

  Eleonore Foss

  Fast advokat