Weekly 9/2024

Publisert 01.03.2024 av Harald Sætermo   Eleonore Foss   Håkon Hauge Szilvay  

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. 

1.
European Digital Identity Framework (eIDAS 2.0)

Europaparlamentet har godkjent endringer i eIDAS-forordningen, omtalt som eIDAS 2.0. Forordningen vil forplikte medlemslandene til å tilby en digital lommebok (European Digital Identity Wallet) til sine innbyggere. Lommeboken skal fungere som en digital plattform for elektronisk identifikasjon (eID) tvers av hele EU, og skal også tillate utstedelse og validering av dokumenter og sertifikater gjennom «Qualified Electronic Attestation of Attributes». På denne måten skal både private og offentlige aktører kunne utstede digitale dokumenter, som f.eks. attester eller førerkort, som siden kan deles av brukeren digitalt gjennom lommeboken ved behov. Med regelverket kommer også såkalt Qualified Website Authentication Certificate som skal gjøre det tryggere for brukere å stole på nettsider de besøker.

Før regelverket blir effektivt i EU skal det både kjøres piloter og utarbeides gjennomføringsrettsakter. I Norge må vi også avvente nasjonal- og EØS-behandling. Aktørene i finansbransjen vil bli berørt av nytt regelverk, blant annet gjennom endrede og strengere systemkrav. 

2.
Norsk gjennomføring av MiCA og TFR II - høring

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2023/1114 om markeder for kryptoeiendeler (MiCA) og av forordning (EU) 2023/1113 (TFR II) i norsk rett. Høringsfristen er 1. juni 2024.

MiCA-forordningen regulerer tilbydere av kryptotjenester og utstedere av kryptoaktiva, og inneholder felleseuropeiske regler om utstedelse, offentlig tilbud og opptak til handel av kryptoeiendeler, ytelse av tjenester knyttet til kryptoeiendeler og om markedsmisbruk. Innføringen av MiCA vil gjøre at kryptomarkedet underlegges lignende krav som det tradisjonelle markedet for finansielle instrumenter og utstedelse av betalingsmidler. Forordningen foreslås gjennomført i en egen lov om kryptoeiendeler. 

TFR II-forordningen har et AML/CFT-formål, og krever at aktører som leverer tjenester knyttet til kryptoaktiva må innhente og tilgjengeliggjøre detaljer om både avsenderen og mottakeren ved transaksjoner i kryptovaluta, tilsvarende som for pengetransaksjoner i henhold til FTR (forordning 2015/847). Den er foreslått gjennomført i hvitvaskingsloven. 

3.
Kapitalmarkedsunionen: Nye regler for AIF-forvaltere og UCITS godkjent i Rådet

Vi har tidligere omtalt Europaparlamentets godkjennelse av direktivet som endrer AIFMD (directive 2011/61/EU on alternative investment fund managers) og UCITS direktivet (directive 2009/65/EC) on undertakings for collective investment in transferable securities) – omtalt som AIFMD II.

Denne uken har også Rådet godkjent direktivet som har som formål å øke investorbeskyttelsen, forbedre håndteringen av risiko, samt effektiv forvaltning og finansiell stabilitet. Med dette introduseres nøkkelkomponenter som:

 • Nye regler om aktiviteten låneinnvilgelse («loan orgination»/«orginating a loan») og lånefond («loan-orginating AIF»), hvilket antas å få betydning for det norske lånemarkedet som i dag for det vesentlige er forbeholdt finansforetakene.
 • Klarere regler for AIF-forvaltere som utkontrakterer virksomhet til tredjeparter.
 • Bruk av likviditetsstyringsverktøy på tvers av EU og mer detaljerte krav til styring av likviditetsrisiko.
 • Skjerpede krav til konsesjonssøknader, interne ressurser, rapportering, og opplysningsplikter.
 • Nærmere regler om adgangen til grensekryssende depotmottakertjenester.

Direktivet vil nå publiseres i EU-tidende og tre i kraft i EU etter 20 dager, med en 24 måneders implementeringsperiode for medlemsstatene. Regelverket forventes å være relevant for EØS og Norge, men tidsperspektivet på dette er uavklart.

4.
Utredning av nasjonal gjennomføring av endringer i MiFID II og MiFIR

Vi følger revideringen av MiFIR/MiFID, som ble endelig godkjent av Rådet sist uke. Endringsdirektivet- og forordningen vurderes som EØS-relevante, og forventes tatt inn i EØS-avtalen, som igjen vil kreve endringer i verdipapirhandelloven. I lys av dette har Finansdepartementet denne uken bedt Verdipapirlovutvalget om å utrede gjennomføring av forventede EØS-regler i norsk rett.   

Verdipapirlovutvalget skal avgi sin utredning til Finansdepartementet innen 14. juni 2024.

5.
Umiddelbare betalinger i euro – Rådet godkjenner

Rådet har godkjent de nye reglene vedrørende umiddelbare betalinger (instant payments) i euro i EU og EØS. Betalingstjenesteleverandører skal med nytt regelverk bli pålagt å tilby umiddelbare betalinger i euro, med gebyrer som ikke overstiger de som gjelder for standard overføringer. Umiddelbare betalinger vil tillate overføringer innen ti sekunder, inkludert utenfor kontortid. Det kommer også endring i Settlement Finality Directive ved at betalings- og e-pengeinstitusjoner gis tilgang til betalingssystemene.

Reglene om umiddelbare betalinger er en del av kapitalmarkedsunionen, som har som mål å få investeringer og sparing til å flyte på tvers av alle medlemsstater til fordel for borgere, bedrifter, og investorer.

6.
EU-domstolen: Grensen mellom tilbud av betalingstjenester og utstedelse av elektroniske penger

EU-domstolen har i en sak (C-661/22) vurdert grensen mellom tilbud av betalingstjenester og utstedelse av elektroniske penger. Bakgrunnen var at en betalingsinstitusjon i Litauen tok imot penger fra kunder som ikke hadde angitt hvilken betalingsordre de ønsket å utføre. Som et resultat oppbevarte selskapet disse midlene over en lengre periode enn det som var nødvendig for å fullføre betalingstransaksjonene, før de etter hvert returnerte pengene til kundene. EU-domstolen ble bedt om å vurdere om disse tjenestene burde betraktes som utstedelse av e-penger.

EU-domstolen besvarte spørsmålet benektende. Domstolen anså slike midler som knyttet til driften av betalingskonto, og dermed en del av en betalingstjeneste. Det var ikke avgjørende om midlene var knyttet til en betalingsordre samme eller påfølgende dag. Elektroniske penger ville i motsetning være en eiendel som er separat fra midlene mottatt fra kunden, utstedt på forhånd og elektronisk lagret. 

Resultatet fremstår ikke overraskende, men vi mener avgjørelsen kaster et interessant lys over grensen mellom betalingstjeneste og innskuddstjeneste.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.

 • Harald Sætermo

  Harald Sætermo er partner i Rime og hovedkontakt for aktørene i finansbransjen. Han har en betydelig erfaringsbakgrunn etter mer enn tyve år som advokat for aktørene i bransjen, herunder med regulatoriske forhold, dokumentasjonsutarbeidelse, misligholdssaker, restrukturering, tvisteløsning og andre spørsmål som berører næringen. 

  Harald har tidligere vært advokat i Nordea (konsernjuridisk) og i Advokatfirmaet Schjødt. Han har også undervist og vært sensor på Masterstudiet i rettsvitenskap ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

  Harald er en populær foredragsholder innen finansjus, og er benyttet av blant annet Juristenes Utdanningssenter (JUS), Finans Norge, og en rekke banker og finansinstiutsjoner.

  Harald Sætermo

  Partner / Advokat - Hovedkontakt
 • Eleonore Foss

  Eleonore Foss er advokat, og bistår bransjeaktørene med blant annet selskapsrettslige og regulatoriske spørsmål, AML, ESG/bærekraft, kapitalmarkedsjus og fond/kapitalforvaltning. Hun skriver jevnlig om finansjus, og benyttes som foredragsholder innenfor fagfeltet.

  Eleonore har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2019, og har arbeidet som advokatfullmektig, og senere advokat, i Rime siden 2021. Hun har tidligere arbeidet med fonds- og kapitalmarkedstjenester i Intertrust.

  Eleonore er på programmet for Emerging Leaders i LAW.

  Eleonore Foss

  Fast advokat
 • Håkon Hauge Szilvay

  Håkon Hauge Szilvay er advokatfullmektig i Rime.

  Håkon Hauge Szilvay

  Advokatfullmektig