Weekly 2/2024

Publisert 14.01.2024 av Harald Sætermo  

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen.

1.
Finanstilsynets tematilsyn med AIF-forvalternes tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Finanstilsynet har publisert rapporter etter tematilsyn rettet mot AIF-forvalternes tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det rapporteres om at Finanstilsynet avdekket til dels store mangler i foretakenes grunnleggende forpliktelser etter hvitvaskingsloven. Det ble også vedtatt å gi overtredelsesgebyr til tre AIF-forvaltere. De viktigste funnene er knyttet til:

 • Manglende eller mangler ved foretakenes virksomhetsinnrettede risikovurdering. Den virksomhetsinnrettede risikovurderingen skal identifisere og vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering, og danne grunnlaget for foretakets rutiner. Den skal også oppdateres jevnlig og minimum årlig. Finanstilsynet kritiserer for varierende omfang og innhold.
 • Varierende kvalitet på rutiner for foretakenes håndtering av risiko jf. hvitvaskingsloven med manglende foretaksspesifikk tilpasning og operasjonell veiledning nevnes som svakheter.
 • Mangler i dokumentasjon på kundetiltak og løpende oppfølging av kundeforhold.
 • Manglende opplæring, plan for opplæring og/eller manglende dokumentasjon for opplæringsaktiviteter.

Vi følger utviklingen på hvitvaskingsområdet, og funnene er i samsvar med det vi har sett fra andre tematilsyn fra Finanstilsynet. Har du spørsmål til den virksomhetsinnrettede risikovurderingen, hvitvaskingsrutiner, opplæring eller andre forhold knyttet til hvitvaskingsregelverket, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

2.
Taksonomirapportering - veiledning

Rapporteringsplikten etter taksonomiforordningen gjelder for regnskapsåret 2023 for noterte foretak, samt alle banker og forsikringsforetak, som har over 500 ansatte og som regnes som store foretak etter EUs regnskapsdirektiv.

Finansdepartementet har nå publisert en foreløpig, men kvalitetssikret, oversettelse av kommisjonsforordning (EU) 2021/2178. Rettsakten inneholder utfyllende regelverk til taksonomiforordningen, som foretakene kan se hen til i sin rapportering for regnskapsåret 2023.

Finansdepartementet har også publisert en norsk oversettelse av EU-kommisjonens anbefalinger fra juni 2023 om tilrettelegging for finansiering av omstillingen til en bærekraftig økonomi. Anbefalingene gir praktiske eksempler på hvordan markedsaktører kan benytte rammeverket forbærekraftig finans, herunder taksonomien, for finansiering av bærekraftig virksomhet.

Finansdepartementet viser også til EU-kommisjonens veiledning om taksonomirapportering fra 21. desember 2023, som anbefales til norske finansforetak.

3.
Finansforetaksloven – forslag endringer i egnethetsvurdering ved etterfølgende erverv av kvalifisert eierandel i finansforetak

Finansdepartementet har sendt ut et høringsnotat med forslag til endringer i egnethetsvurdering ved etterfølgende erverv av kvalifisert eierandel i finansforetak. Bakgrunnen for endringen er EFTAs overvåkningsorgan (ESA) sine pågående saker mot Norge hvor ESA har hevdet at norske eierprøvingsregler ikke er i samsvar med sekundærlovgivningen. Forslaget fra Finansdepartementet innebærer at ordlyden i finansforetaksloven § 6-3 legges nærmere til direktivene, og at det innarbeides en endring i § 3-2 knyttet til nære forbindelser og tilsyn med disse. Fristen for bemerkninger er 23. februar 2024.

Det varsles også at departementet vil komme tilbake med andre endringsforslag i finansforetaksloven knyttet til potensielle eieres egnethet.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.

 • Harald Sætermo

  Harald Sætermo er partner i Rime og hovedkontakt for aktørene i finansbransjen. Han har en betydelig erfaringsbakgrunn etter mer enn tyve år som advokat for aktørene i bransjen, herunder med regulatoriske forhold, dokumentasjonsutarbeidelse, misligholdssaker, restrukturering, tvisteløsning og andre spørsmål som berører næringen. 

  Harald har tidligere vært advokat i Nordea (konsernjuridisk) og i Advokatfirmaet Schjødt. Han har også undervist og vært sensor på Masterstudiet i rettsvitenskap ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

  Harald er en populær foredragsholder innen finansjus, og er benyttet av blant annet Juristenes Utdanningssenter (JUS), Finans Norge, og en rekke banker og finansinstiutsjoner.

  Harald Sætermo

  Partner / Advokat - Hovedkontakt